Oversiktsbilde Karussveien, deler av gangveinettet og ulykkesstedet tatt med drone.
Oversiktsbilde Karussveien, deler av gangveinettet og ulykkesstedet tatt med drone.

Rapport om trafikkulykke med mobilkran

Publisert

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har undersøkt en ulykke med mobilkran som førte til at en fem år gammel gutt omkom ved Karuss skole i Kristiansand 7. mars 2017.

Mobilkranen var midlertidig parkert før et arbeidsoppdrag da den skled/rullet bakover og ned en gangvei. Fire personer befant seg på gangveien, og disse ble påkjørt.

Ulykken skjedde i forbindelse med at mobilkranen skulle utføre et oppdrag på byggeplassen ved Karuss skole. Kranføreren rygget inn på en snødekket gangvei, satte på parkeringsbremsen og gikk ut av kranen. En kollega og kranfører skulle vurdere nødvendige sikkerhetstiltak, som bruk av kjetting.

Undersøkelsen har vist at parkerings-bremsen på mobilkranen kun virket på framakselen, og ikke på den midtre akselen. De låste forhjulene var ikke tilstrekkelig til å holde mobilkranen i ro på den snødekte veien, og den skled/rullet ukontrollert nedover.

- Mangler fra 2007 ikke tilstrekkelig fulgt opp

Det er påvist at den sertifiserte sakkyndige kontrollen av mobilkranen som ble utført ca. to mnd. før ulykken ikke avdekket denne bremsefeilen. Kranfirmaet hadde heller ikke avdekket denne bremsesvikten.

De mangelfulle bremsene, sammen med veiens helling og den lave friksjonen på den snødekte gangveien, førte til at mobilkranen skled/rullet ukontrollert ned bakken.

Til tross for at mobilkranen var registrert og underlagt vegtrafikklovens krav, var den på grunn av alder ikke gjenstand for periodisk kontroll (PKK).

SHT har tidligere påpekt mangler ved myndighetskontrollene på mobilkraner i forbindelse med en ulykke med mobilkran på Smestad i Oslo i 2007 (Rapport Vei 2010/02).

Ulykken i Kristiansand viser, ifølge SHT, at SHTs sikkerhetstilrådinger ikke har vært tilstrekkelig fulgt opp og at det fortsatt mangler ensartede kontrollrutiner som ivaretar
trafikksikkerheten for mobilkraner.

Kommunen manglet risikovurdering

Undersøkelsen har påvist at sikkerheten var mangelfullt ivaretatt fra byggherres side, da Kristiansand kommune ikke kunne fremlegge noen risikovurdering med tilhørende skiltplan for denne bruken av gangveien, slik regelverket krever.

Den avvikende bruken av gangveien var derfor ikke skiltet eller regulert under byggeprosjektet, og det var kun en følgemann som skulle ivareta sikkerheten for de som benyttet gangveien.

Tre tilrådinger

Havarikommisjonen har avgitt tre sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/01T

Ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 inntraff på en gangvei, på en tid hvor barn og familier var på vei til skole og barnehage. Et barn omkom i ulykken. Gangveien ble benyttet som adkomstvei til byggeplassen under rehabilitering av Karuss skole. Undersøkelsen har vist at Kristiansand kommune som byggherre, ikke identifiserte behovet for en arbeidsvarslingsplan som en del av SHA-planen for prosjektet. SHT mener at en arbeidsvarslingsplan med tilhørende risikovurdering kunne avdekket muligheten for konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter, samt ivaretatt behovet for eventuell skilting og tilrettelegging av gangveien som adkomstvei.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Kristiansand kommune implementerer rutiner for å ivareta trafikksikkerheten ved å sette krav til utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner ved byggeaktivitet i kommunen som berører offentlig vei.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/02T

I ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 omkom et barn som ble fastklemt under en mobilkran med mangelfull bremsevirkning. Myndighetskontrollen med mobilkranen hadde ikke klart å påvise disse manglene. Mobilkrana var registrert i 2006, og dermed unntatt fra vegtrafikklovens periodiske kjøretøykontroll (PKK). Mobilkraner og annet arbeidsutstyr i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, §13-1, er underlagt krav til sertifisert sakkyndig kontroll. Havarikommisjonens undersøkelse har vist at kontrollordningen mangler entydige retningslinjer for bl.a kontroll av bremser.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet  påser at sertifisert sakkyndig kontroll av bremsesystemer på mobilkraner og annet motorredskap som ikke er underlagt krav til PKK, gjennomføres på en enhetlig måte og gir tilstrekkelig trafikksikkerhetsnivå.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/03T

I ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 omkom et barn som ble fastklemt under en mobilkran med mangelfull bremsevirkning. Den sertifiserte sakkyndige kontrollen av mobilkranen mangler entydige retningslinjer for bremsekontroll og hadde ikke avdekket manglene. Mobilkraner registrert før 15. september 2012 er unntatt fra periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen iverksetter tiltak som sikrer at alle registrerte mobilkraner og motorredskap som brukes på vei underlegges ensartet og tilstrekkelig kontroll av bremseanlegg.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS