- Dette er veldig spennende, sier prosjektleder Bjarte Børtveit i Statens vegvesen.

Han har ansvaret for prosjektet der 230 personer skal stoppe og intervjue sjåførene på «alle tunge kjøretøy». Det blir gjort ved 21 punkter de to døgnene undersøkelsen varer.

Vei, havn og godsterminaler

- Vi stopper tungtrafikken og intervjuer sjåførene. Dette gjør vi på alle fjellovergangene mellom øst og vest, på alle ferjene langs E39, på Fjordline og en del andre ferjer, og på Statens vegvesens kontrollstasjoner, sier Børtveit.

I tillegg blir det hentet inn statistikk og gjort intervjuer på de store godsterminalene og i havnene lang kysten fra Rogaland til Møre og Romsdal. Målet er at så godt som all godstransport i de fire Vestlands-fylkene skal kartlegges.

Godsundersøkelsen skal gi mer kunnskap i arbeidet med å nå målene i Nasjonal transportplan om en mer effektiv og miljøvennlig godstransport. I tillegg er det et mål å få mer gods over fra vei til sjø- og banetransport.

- Poenget er å få en oversikt over hvor transporten kommer fra, hvor den skal, og hvilket gods som blir fraktet, og hvor mye det er, sier Børtveit.

Vil se om det er forandringer

Vegvesenet gjorde en lignende undersøkelse, men i mindre omfang, i 2012.

 -  Når rapportene fra årets undersøkelse er ferdige kan vi sammenligne og se om det har vært endringer i godstransporten de siste årene, sier Børtveit.

Han håper å se utviklingstrekk og kanskje kunne identifisere rammevilkår, tiltak og endringer som har bidratt til endringer i godsstrømmer.

- Etterpå kan vi komme med forslag til tiltak og hva vi mener overføringspotensialet fra vei til sjø og bane er.

Statens vegvesen er oppdragsgiver for undersøkelsen sammen med fylkeskommunene i Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Asplan Viak og IRIS har fått oppdraget med å lage en hovedrapport samt delrapporter til de enkelte fylkene i etterkant.