Mens arbeidet pågår vil brannvesenet ha stasjonert en egen brannbil på Vrådal-siden.

Skal takle flere fullastede vogntog

Spjotsodd bru er en hengebru som ble åpnet i 1963. Konstruksjonen er ikke beregnet på den trafikkmengden som går på brua i dag.

Etter ombyggingen skal brua kunne takle fullastede vogntog i begge retninger samtidig.

- Fordi dette er en gammel hengebru, beveger hele brua seg mye når tunge kjøretøy kjører over den. Dette betyr også at bruplata slår inn i tårnene på hver side. Dette sliter på brua, forteller byggeleder Halvor Uldal Kåsa som skal lede byggearbeidet.

Brua skal få nytt fagverk på undersiden, slik at den blir vesentlig stivere enn det den er i dag.

Tunge kjøretøy kan skade arbeiderne

Årsaken til at det ikke kan kjøre tunge kjøretøy over brua mens ombyggingen pågår, er fordi bevegelsene i brua kan føre til at personellet som arbeider kan komme i klem og bli alvorlig skadet.

- Vi vil ha døgnkontinuerlig vakter på begge sider av brua for å være sikker på at ingen kjører ulovlig over den. Det blir et kjørefelt som er åpent, derfor vil vi også benytte ledebil som geleider bilistene over, sier Kåsa.

Allerede i mars 2015 ble det avholdt et møte med en rekke aktører innenfor næringsliv, nødetater og offentlige instanser for å kartlegge hvilket tidspunkt som ville være mest gunstig for stengningen.

Utfordrende omkjøring

Omkjøringsmulighetene er begrenset i dette området, det vil derfor medføre ekstra ulemper for tungtrafikken.

Det vil bli skiltet omkjøring fra E134 i Åmot via fv. 38 om Dalen og Skafså. Motsatt vil trafikken bli ledet ned Skafsåkleiva og til Åmot. Dette er en smal vegstrekning med kraftig stigning, på det meste 12 prosent. Den siste tiden har det blitt laget kjettinglommer både i bunnen og toppen av bakkene, slik at det blir lettere å montere kjetting.

- Entreprenøren vår vil holde fokuset rettet mot denne veien for å gjøre forholdene best mulig, sier Kåsa.

Trafikk som kjører ned bakkene fra Skafså til Dalen bes om å vise ekstra hensyn til møtende trafikk. På grunn av stigningen vil det på vinterføre kunne gi ekstra utfordringer å komme i gang igjen. En bergningsbil vil bli stasjonært på toppen av bakkene for lettere å kunne bistå om uhellet skulle være ute.

Fv. 45 over Eidsborg og Høydalsmo er uegnet til tunge og lange kjøretøy.

Arbeidet på brua fortsetter også etter 1. mai 2019, men det vil da bli mulig å passere også for den tyngste trafikken.