Ønsket avklaringer

- Vi er skuffet. Vi har ønsket at Høyesterett skulle bidra til en prinsipiell avklaring om hva som skal til for å heve en kontrakt. Vi mente, og mener fortsatt, at manglende fremdrift i dette prosjektet var tilstrekkelig å terminere kontrakten med entreprenøren. Etter to rettsrunder – med to ulike utfall - er det fortsatt elementer som fremstår som uavklarte, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Ikke dekket ekstrakostnader

Ankeutvalget avgjørelse innebærer at Hålogaland lagmannsretts dom fra 6. september 2018 blir stående. De økonomiske konsekvensene for Vegvesenet, er at etaten ikke får dekket ekstrakostnadene de hadde med å engasjere en ny entreprenør til å fullføre arbeidene.

- Vi tar ankeutvalgets beslutning til etterretning. Vi skal nå selvsagt vurdere alle sider av ankeutvalgets avslag og lagmannsrettens dom. Arbeidet med å utvikle våre kontrakter og tildelingskriterier er et arbeid som pågår kontinuerlig, sier Johansen.   

Bakgrunnen er at Vegvesenet i 2015 avsluttet kontrakten med spanske OSSA for byggingen av E6 Sørkjostunnelen. Vegvesenet fikk full seier i tingretten i januar 2017 etter at OSSA gikk til sak. Anken i lagmannsretten i september i år ga OSSA delvis medhold.