E6, fylkesgrense Troms/Nordland.
E6, fylkesgrense Troms/Nordland.

Øker kontrollene på grunn av ulykker

– I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, har jeg nå bedt Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Norge.

Publisert

Dette sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tillegg til økt innsats fra Statens vegvesen, skal tollvesenet styrke dekk- og kjettingkontrollene på grenseovergangene.

- Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Regjeringens økte satsing på utekontroll-virksomhet blir derfor videreført og styrket. Tilstrekkelig beredskap i vintersesongen er viktig, slik at vi både unngår ulykker og hindrer at fastkjørte tunge kjøretøy skaper kaos i trafikken. Etter flere alvorlige hendelser med tunge kjøretøy den siste tiden, vil jeg også se på mulighetene for å skjerpe kravene til vinterdekk ytterligere, sier Dale.

Økte krav til utenlandske sjåfører

Det kan være utfordrende å kjøre i Norge på vinterføre, og god kompetanse blant sjåførene som kjører er viktig. Regjeringen har de siste årene jobbet systematisk opp mot EU-systemet for å få på plass styrkede krav til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører.

- Dette har vi vunnet frem med. Yrkessjåførdirektivet i EØS er nå revidert, og fra 2020 vil det bli stilt økte krav til sjåførenes kompetanse til kjøring under ekstreme værforhold, sier Dale.

Etter blant annet aktivt arbeid fra norske myndigheter, ble styrkede krav til kompetanse til å kjøre under ekstreme værforhold en del av det endelige kompromisset om revidering av yrkessjåførdirektivet i EØS.

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet hadde tatt opp saken både i brev og møter.

- Det er bra at dette kommer på plass, selv om det er noe frem i tid. Dette vil bidra til å bedre forholdene på norske vinterveier, sammen med de andre tiltakene vi alt har gjennomført. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sier Dale.

Tiltak gjennomført siden 2013

Regjeringen opplyser å ha gjennomført flere tiltak mot dårlig skodde vogntog de siste årene. Blant annet (liste sendt ut av departementet på vegne av regjeringen):

  • Vi har siden 2013 økt satsingen på kontroller av tunge kjøretøy kraftig. I vintersesongen fokuserer Statens vegvesen særlig på kontroll av dekk, kjetting, bremser og om kjøretøyet er egnet, for å hindre ulykker og at tunge kjøretøy kjører seg fast.
  • Vi har videre gitt Statens vegvesen bedre verktøy og strammet inn lovverket. Gjennom risikobaserte kontroller får vi bedre kvalitet og mer målrettede kontroller.
  • Videre er samarbeidet mellom Vegvesenet, Politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skattetetaten om kontroll på veitrafikkområdet styrket, blant annet gjennom at samhandlingsplaner mellom etatene er satt i verk nå i 2019. Tollmyndighetene har også fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk.
  • Videre har regjeringen innført strengere krav til dekk og utstyr. Blant annet er det nå krav til vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og tilhengerne deres.
  • Vi har også styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake.
  • Det er i tillegg etablert et informasjonsopplegg rettet mot utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren. Gjennom kampanjen «trygg trailer» får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan ta en enkel sjekk av «sine» lastebiler.