MEF-SJEFEN: Julie Brodtkorb har mange tanker om kontrakter og balanseringen av oppdrag for entreprenørene rundt i landet.
MEF-SJEFEN: Julie Brodtkorb har mange tanker om kontrakter og balanseringen av oppdrag for entreprenørene rundt i landet.

Intervjuet: Julie Brodtkorb

MEF-sjef Julie Brodtkorb liker ikke at Statens vegvesen går i Nye Veiers fotspor når det gjelder kontrakt­størrelser, men hun har også ros til den viktige oppdragsgiveren for sine medlemsbedrifter.

Publisert

AT.no stilte sjefen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) fem spørsmål i inngangen til 2019, om året vi har lagt bak oss og om tiden som kommer.

Visste du forresten hvilken Premier League-klubb MEFs adm. direktør holder med? Om ikke, så får du svaret ved å lese videre:

- Hvordan vil du på generelt grunnlag oppsummere 2018 for MEF-entreprenørene?

- Hovedinntrykket er at 2018 jevnt over var et travelt år for MEF-entreprenørene, og det er selvsagt slik vi liker det. Dette ga seg blant annet utslag i stor etterspørsel etter fagarbeidere og lærlinger. Fjoråret ble også et spesielt år for skogsentreprenørene våre, da tørke og skogbrannfare resulterte i driftsstans. Dette var en svært utfordrende situasjon for entreprenørene, og jeg mener fortsatt at myndighetene burde ha kommet bransjen i møte ved å i større grad innvilge unntak fra permitteringsregelverket.

- Hvordan har de offentlige byggherrene, etter MEFs mening, truffet med oppdragene ut fra størrelse og geografisk variasjon for året som gikk?

- Her er det fortsatt mye å gå på etter vårt syn. Vi synes det er negativt at Statens vegvesen har utlyst, eller planlegger å utlyse, kontrakter som er av de størrelsene som Nye Veier opererer med. Skal vi legge grunnlaget for god fremtidig konkurranse i bransjen må det utlyses anleggskontrakter for bredden av norske entreprenører. Samtidig skal samme byggherre blant annet ha ros for utbyggingen av FV17 Steinkjer-Namsos. Her valgte SVV å dele et milliardprosjekt opp i seks entrepriser. I tillegg oppfatter vi at Nye Veier har kommet de mellomstore entreprenørene i møte ved at de i større grad vurderer å utlyse enkelte mindre kontrakter. Det synes vi er veldig positivt. Når det gjelder veibevilgninger og geografiske variasjoner har særlig fraværet av prosjekter i Finnmark skapt bekymring.

- Hvordan tror MEF at 2019 blir for medlemsbedriftene?

- Jeg er optimist av natur og ser lyst på 2019. Prognosene for anleggsinvesteringer er gode, og jeg opplever at politikerne er blitt enda mer bevisste på hvor viktig det er at infrastrukturen vår er moderne og effektiv. Vi vil nok også i år oppleve at det vil være lokale og regionale forskjeller i aktivitetsnivået. Når store samferdselsprosjekter avsluttes i en region kan det i en periode oppstå et vakuum. Da er det viktig at mindre oppdragsgivere, eksempelvis kommunale, kjenner sin besøkelsestid og gjennomfører planer som kanskje har ligget støvet ned i en skuff. Det er som kjent store behov når det gjelder blant annet oppgraderinger av vann- og avløpsnettet rundt om i landet.

- Vi hører stadig om høyt konfliktnivå for flere av de store entreprenørene, og spesielt innen veibygging. Hvordan er situasjonen med MEFs medlemmer?

- Tvister og konflikter er en høyst reell utfordring for flere av våre medlemmer, og for anleggsbransjen generelt. Jeg tror de fleste nå er enige om problembeskrivelsen. I år bør målsettingen være at bransjen i fellesskap kommer frem til konkrete løsninger på disse utfordringene. MEF ønsker å bidra til at vi når dette målet. Det er viktig av hensyn til entreprenørene og vårt felles omdømme. Ingen ønsker at bransjen på sikt skal bli assosiert med konflikter.

- Hva er ditt store nyttårsønske for 2019, Julie Brodtkorb?

- Jeg håper at 2019 blir et aktivt og godt år for medlemsbedriftene. Hvis jeg skal trekke frem et næringspolitisk ønske for dette året, er det at vi klarer å komme oss et godt stykke videre når det gjelder å få på plass en sentral godkjenning som stiller riktige kvalifikasjonskrav til entreprenørene. Dette er et meget viktig arbeid som vi nok først vil se det endelige resultatet av til neste år. På det sportslige plan håper jeg Liverpool står løpet ut og blir engelske seriemestre.