Samferdselsminister Jon Georg Dale har gitt klarsignal for planlegging av flere store prosjekter på vei og jernbane.
Samferdselsminister Jon Georg Dale har gitt klarsignal for planlegging av flere store prosjekter på vei og jernbane.

Planavklaringer for viktige prosjekter

Samferdselsdepartementet gitt unntak fra kravet om KVU og kvalitetssikring (KS1) for flere riksveistrekninger, for å spare tid og penger.

Publisert

Konseptvalgutredninger (KVU-er) er grunnlaget for utbygging av store prosjekter. Nå har samferdselsminister Jon Georg Dale bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet gjennomføre flere slike utredninger.

I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt unntak fra kravet om KVU og kvalitetssikring (KS1) for flere riksveistrekninger.

Prosjektene Statens vegvesen kan starte opp utredning av, er transportsystemene rundt Ny by Bodø og riksvei 658 mellom Ålesund og Vigra. Jernbanedirektoratets prosjekt er Kongsvingerbanen, Hovedbanen Nord og løsninger for bedre mobildekning langs sporet over hele landet.

Veiutredninger

- Dette er viktige prosjekter som vi ønsker å utrede. I forbindelse med flyttingen av flyplassen i Bodø, får vi mulighet til å utvikle boliger, butikker og havneområdet på en smart måte. Vi kan tenke helhetlig om transport og adgang til, fra og i de ulike korridorene. Slik skaper vi effektive reisehverdager for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Aktuelle tiltak for utredningen av transportsystemene rundt Ny by Bodø ligger innunder statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde. Samferdselsdepartementet har derfor bedt om at fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen blir invitert til å delta i styringsgruppen i KVU-en.

- De siste årene har trafikken gjennom Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen økt månedlig. Tunnelene er allerede blant de mest trafikkerte undersjøiske tunnelene i Norge. Den økte trafikken betyr at det er behov for å se på sikkerheten for dem som bruker tunnelene. Vi må se hvordan vi holder trafikksikkerheten like høy, selv om flere bruker veien til og fra Vigra og Ålesund. Derfor er det behov for en KVU på strekningen, sier Dale.

Jernbaneutredninger

- Regjeringen styrker arbeidet for å løfte norsk jernbane til et moderne velfungerende transportsystem. Jernbanen er en viktig del av kollektivtransporten som frakter mange mennesker til og fra jobb hver dag. Derfor starter vi opp KVU på tre prosjekter i jernbanesektoren, sier samferdselsministeren.

Kongsvingerbanen har hatt god vekst de siste årene, og man antar at det vil være vekst også i årene fremover.

Med dagens kapasitet på banen er det ikke fysisk rom for forbedring av togtilbudet, selv om markedet etterspør flere avganger. Banens mangfoldige suksess gjør at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt.

Jernbanedirektoratet skal se på hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre.

Strekningen Lillestrøm – Eidsvoll på Hovedbanen har i lengre tid hatt manglende kapasitet og togene har vært lite punktlige. Det er ikke mulig å kjøre flere tog uten at infrastrukturen blir bygget ut, ifølge departementet.

Man forventer en økning i bosatte og arbeidsplasser i regionen og i godstransporten på Hovedbanen i årene fremover. Samlet tilsier dette at kapasiteten må økes for å bedre punktligheten, og å møte etterspørselen etter mer person- og godstrafikk på banen.

Togreisende forventer å ha god nettilgang. Med god nettdekning kan flere jobbe eller få unnagjort andre gjøremål underveis. Dagens og fremtidens reise er samtidig mer og mer digital. Enturs reiseplanlegger er et godt eksempel på dette. For å få god nettdekning må signalene komme frem til toget.

KVU-en skal gi mer informasjon om hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre bedre dekning langs sporet.

Unntak fra kravet om KVU og KS1

I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt unntak fra kravet om KVU og kvalitetssikring (KS1) for flere riksveistrekninger.

Dette er vanlig praksis når det for eksempel bare vil være aktuelt med utbedring i dagens trasé. På disse strekningene er det mulig å starte rett på kommunedelplan. Det betyr en raskere planprosess enn med KVU.

Følgende strekninger får unntak fra kravet om KVU/KS1: 

  • E39 Valsøya-Storøya
  • Rv. 70 Oppdal-Kristiansund
  • Rv. 7 Hønefoss-Gol
  • E6 Otta-Dovrefjell
  • E6 Mo i Rana

E6 Mo i Rana skal gjennom flere planavklaringer. Om det på lengre sikt blir aktuelt å se på større tiltak på jernbane, vei og havn i Mo i Rana, vil departementet vurdere på nytt dersom det er behov for en KVU der man ser de ulike transportformene i sammenheng.