Statens vegvesen foreslår å utrede Jensvollkorridoren (merket med lilla), Vitbankkorridoren (merket med rosa) og Husebykorridoren (merket med grønt).
Statens vegvesen foreslår å utrede Jensvollkorridoren (merket med lilla), Vitbankkorridoren (merket med rosa) og Husebykorridoren (merket med grønt).

Statens vegvesen utreder ikke Vikerkorridoren

Forslår tre alternativer for ny E134 mellom Dagslett og E18 på Kjellstad. Planprogrammet sendes nå til Lier kommune (Buskerud).

Publisert

Statens vegvesen konkluderer nå med hvilke løsninger det bør arbeides videre med, og Vikerkorridoren er ikke med blant disse.

Etter Vegvesenets mening blir Vikerkorridoren en omvei for trafikk som kommer på E134 og skal videre mot Drammen. Dette fører til at Vikerkorridoren får mye mindre trafikk enn de andre løsningene.

Samfunnsøkonomisk er det tre milliarder kroner å spare på ikke å bruke Vikerkorridoren, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. 

Et dyrt og dårlig alternativ

Mange lokale ønsket Vikerkorridoren, her merket med turkis. Denne ble avfeid som for dyr av Statens vegvesen.
Mange lokale ønsket Vikerkorridoren, her merket med turkis. Denne ble avfeid som for dyr av Statens vegvesen.

Vegvesenet begrunner dette med at beregnet trafikantnytte for Vikerløsningen er på i underkant av én milliard kroner, mens de andre løsningene har en trafikantnytte på rundt fire milliarder kroner.

I praksis betyr dette at bilene kjører en lengre vei og bruker lengre tid dersom Vikerkorridoren velges.

Vikerkorridoren fører også til at trafikkavlastningen av dagens E134 over Lahell blir vesentlig dårligere, mener Vegvesenet. Trafikkberegningene viser at det blir igjen dobbelt så mye trafikk på dagens E134 i Vikerløsningen i forhold til de andre alternativene.

Statens vegvesen har også sett på en justert Vikerløsning der veien legges nord for den regulerte løsningen på Dagslett. Dette gjør veien omtrent 750 meter kortere, og noe billigere å bygge.

Denne løsningen gir en trafikantnytte på rundt 1,4 milliarder kroner. Dette er langt lavere enn de andre løsningene. I tråd med føringene for Nasjonal transportplan som er lagt for Statens vegvesen er forslaget derfor å ikke utrede den justerte Vikerløsningen. 

Politiske føringer

I arbeidet med ny Nasjonal transportplan står det:

«Nasjonal transportplan 2022 – 2033: Oppdrag 1, 11. januar 2019»: «Handlingsrommet i norsk økonomi fremover er begrenset, jf. Perspektivmeldingen 2017 og Nasjonalbudsjettet 2019. Ved prioritering og gjennomføring av tiltak i transportsektoren må det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet. (…. ) Virksomhetene må synliggjøre og legge til grunn kostnadsbesparende løsninger og vurdere nye muligheter som ny teknologi og digitalisering gir for transportsektoren og videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på nye muligheter(….) For å øke lønnsomheten av investeringene er det viktig å både vurdere tiltak som øker nytten og tiltak som reduserer kostnadene. (….) Formålet er å finne enklere og bedre løsninger som kan redusere prosjektets kostnader, gjennomføringstid, risiko og eller øker nytten/måloppnåelsen uten at dette påvirker hovedhensikten og målene for prosjektet.» 

Dette betyr at det skal legges mer vekt på samfunnsøkonomisk nytte enn tidligere. Den viktigste nyttefaktoren i dette regnestykket er trafikantnytten. Statens vegvesen kan derfor ikke ta med alternativer i utredningen som gir vesentlig dårligere samfunnsøkonomisk nytte.

Statens vegvesens forslag er å utrede tre korridorer. Alle korridorene tar utgangspunkt i regulert løsning for E134 Dagslett – Linnes inne i fjelltunnelen.

Jensvollkorridoren

Trasé fra Linnes via Amtmannssvingen til E18. På strekningen Linnes – Amtmanssvingen ligger ny vei i eller nær dagens trase. Jensvollkorridoren har kryss på Linnes og med fv. 282, før kryss med E18. På det vedlagte kartet er Jensvollkorridoren markert med lilla farge.

Vitbankkorridoren

Trasé fra Linnes til kryss med E18 på Vitbank/Moserud. Der denne korridoren tidligere ble planlagt delvis på dagens E134, blir korridoren nå lagt nord for av dagens vei. Vitbankkorridoren har kryss med fv. 282 før kryss med E18.

Husebykorridoren

Dette er den nye korridoren. Trase fra rett sør for gamle Tuverudvei, til kryss med E18 ved Vitbank/Moserud. På kartet vedlagt er Husebykorridoren markert med grønn farge. Husebykorridoren har kryss med fv. 282 før kryss med E18.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS