Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Akershus og er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stortinget. Han er inne i sin femte stortingsperiode og har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Handelshøjskolen i København. Han har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg og var politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 1996-97. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

Tiltak for tryggere vegtransport

KOMMENTAR: Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

KOMMENTAR: Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger - eller en kombinasjon av dette.

Før påske fremmet derfor Arbeiderpartiet en rekke forslag i Stortinget for en tryggere vegtransport. Dette er forslag som omfatter både vogntog og turbusser. Forslagene kommer til behandling i Stortinget i løpet av våren.

Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Det er all grunn til å tru at det er nær sammenheng mellom trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold for sjåfører. Det gjøres rett og slett ikke nok for å stanse de farlige vogntogene som raser inn over grensen og fortsetter på våre vinterveger. En aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren er derfor helt avgjørende. Stort press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnæringen gir dessuten uholdbare konkurransevilkår for de seriøse transportørene.

Forslagene som nå er fremmet og ligger til behandling i Stortinget er utarbeidet etter befaringer ute i felten, og etter møter og samtaler med en rekke organisasjoner i transportsektoren. La oss håpe forslagene kan samle tverrpolitisk støtte i Stortinget, og at det er ryddet opp i mye av dette før neste vintersesong er her. 

Her er forslagene:

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI) som er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

Transport Inside (TI) setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag.

TI er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister, Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

 •   Alle utenlandske turbusseroperatører pålegges å registrere seg i mva-registret, det vil si at grensen senkes fra 50.000 kroner til 1 krone i omsetning for mva-registrering for denne næringsgruppen, noe som vil forenkle kontrolltiltakene.
 • Det innføres elektronisk registrering av all kabotasjekjøring i Norge.
 • Arbeidstilsynet skal øke kontrollvirksomheten, og det skal opprettes en egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen i tilsynet. Statens vegvesen skal øke kontrollvirksomheten på grensen og langs vegene innenlands. Statens vegvesen skal gis håndhevingsrett til å stanse kjøretøyer etter vedtak fra Arbeidstilsynet.
 • Det innføres en ordning med elektroniske fraktbrev for frakt av gods på veg.
 • Det utredes om yrkesbiler under 3,5 tonn kan omfattes lovmessig av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, eller om det på annen måte kan innføres reguleringer som gir tilsvarende virkning.
 • Det innføres prikkbelastning for innehavere av Nasjonal transportløyve for brudd på arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven.
 • Det stilles økte og sertifiserte krav til utrustning og kompetanse for sjåfører på vinterføre. Det innføres krav om at alle sjåfører på norske veger skal ha gjennomført og bestått glattkjøringskurs.
 • Det innføres krav om at lastebiler på norske vinterveger utelukkende kan bruke vinterdekk som er merket i henhold til EU-lovgivning (3PMSF-merket), og som har strenge krav til friksjon og ytelser ved kaldt vær.
 • Informasjonsplikten, påseplikten og innsynsretten for allmenngjorte tariffavtaler for ansatte innen godstransport på veg og i turbilnæringa skal styrkes ytterligere. Myndighetenes kontrolltiltak skal øke i omfang, og brudd skal føre til reaksjoner med avskrekkende virkning.
 • Det skal pålegges juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver ved kjøp av transporttjenester, i tillegg til det solidaransvaret som gjelder i alle bransjer hvor det er lovregulert minstelønn (allmenngjorte tariffavtaler).
 • Statens eierskap skal brukes aktivt til å fremme et seriøst arbeidsliv med like konkurranseforhold i transportsektoren. Statlige selskaper og virksomheter skal etterleve seriøsitetskravene.
 • Det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før utenlandske lastebiler og turbiler krysser grensa til Norge.
 • Samordningen av etatenes innsats mot useriøse aktører i transportbransjen skal styrkes. Tollvesenet, påtalemyndighetene, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og skattemyndighetenes virkemidler er viktige motkrefter til fremveksten av useriøse aktører i transportnæringen, og innsatsen må derfor samordnes bedre.

Sverre Myrli
Stortingsrepresentant for Akershus og Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stortinget

Powered by Labrador CMS