Bildekollasj av bilder fra SHTs rapport.
Bildekollasj av bilder fra SHTs rapport.

Rørgjennomføring skapte synkehull

Publisert

Sommeren 2018 pågikk det byggeaktivitet rett ved Drammen stasjon, der Bane Nor
Eiendom var byggherre og Skanska Norge AS totalentreprenør.

Som en del av prosjektet skulle det etableres en overvannsledning på Ø1000 mm under jernbanesporene og ut i Drammenselva. Metoden «styrt boring» ble brukt for å lage rørtraséen under jernbanesporene, samtidig som det var normal togtrafikk ved stasjonen.

Boreoperasjonen ble utført av en underentreprenør og strakk seg over flere dager.

5. september ca. kokken 16.15, oppdaget man bevegelse i sporet da et tog passerte. Man fikk da stanset togtrafikken. En gang mellom klokken 16.15 og klokken 16.30 raste hullet for rørgjennomføringen delvis sammen, og to hovedspor og et sidespor ble berørt.

Ingen tog var direkte involvert i hendelsen, men all trafikk fra Drammen stasjon mot Oslo ble stanset til 7. september.

Sidesporet åpnet ikke igjen før 24. september.

Rapport om synkehullet

Statens havarikommisjon for transport (SHT) kom i september 2019 med en rapport om hendelsen: Rapport om synkehull under spor i forbindelse med rørgjennomføring på Drammen stasjon 5. september 2018.

Havarikommisjonens undersøkelse har funnet at man ikke i tilstrekkelig grad har vurdert
de mulige uønskede hendelsene som kunne oppstå i forbindelse med boring under
sporene.

Samtidig med boreoperasjonen tillot man normal togtrafikk, fordi man antok arbeidet foregikk i trygg avstand fra jernbanesporene. Først etter hendelsen ble det klart at flere samtidige faktorer sannsynligvis bidro til å forverre risikobildet.

Kommisjonen mener det er grunn til å anta at grunnforholdene var mindre stabile enn man forventet, og borehullet ble stående lenger enn nødvendig uten støtte på grunn av uforutsette forhold. Belastningen fra den tette togtrafikken mellom Drammen og Oslo, samt rystelser fra et annet byggearbeid i nærheten, kan også ha påvirket stabiliteten til borehullet.

- Urealistiske forventninger kan føre til at ingen har oversikt over total risiko 

Rørgjennomføringer under jernbanespor er velkjent for Bane Nor Infrastruktur, men man hadde lite erfaring med den konkrete metoden som ble brukt, og dimensjonen var større enn normalt, skriver SHT i sin rapport.

Da de første tegnene på synkehull og setninger ble oppdaget utenfor jernbanens område 30. august, iverksatte man kontrolltiltak, men disse var ikke tilstrekkelige til å avdekke eller forhindre hendelsen.

Havarikommisjonen mener at selv om aktørene har kompetanse innen hver sine fagområder, kan utfordringer oppstå når man må sette seg inn i andres arbeidsmåter, regler og praksis.

Spesielt krevende kan det bli dersom det er en forventing om at den andre parten også skal avdekke feil eller mangler ved faglige vurderinger som kan påvirke jernbanesikkerheten.

- I noen tilfeller er disse forventingene urealistiske, med den konsekvens at ingen har oversikt over det totale risikobildet, skriver SHT i rapporten.

Bane Nor har skjerpet saksbehandlingen

Bane Nor Infrastruktur har etter hendelsen skjerpet sin saksbehandling av kryss- og
nærføringssaker som faller inn under Jernbaneloven § 10. Havarikommisjonen har derfor valgt ikke å gi en sikkerhetstilråding som følge av undersøkelsen.