Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for bygging av sju kilometer ny, E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by.
Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for bygging av sju kilometer ny, E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by.

Nye Veier og Hæhre Entr. signerte historisk avtale

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by.

Publisert

Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018. Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan før byggingen.

Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder kroner.

- Vi ser det er mye å hente på optimalisering av veiprosjekter. De gode løsningene som er kostnadsbesparende og nytteøkende, kommer tidlig i prosessen. Det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

TT Anlegg og Tractec

Reguleringsarbeidet startet for fullt i september 2018. Ved tidspunktet for signering av fastprisavtalen 9. oktober 2019, er første del av reguleringsprosessen ferdig og det fysiske anleggsarbeidet kan starte.

Hæhre Entreprenør AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, og har planlagt for å ha med Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

- Vi er veldig fornøyde med å nå gå inn i utbyggingsfasen i dette prosjektet. Den nye kontraktsmodellen med tidlig involvering av entreprenør, er et langt skritt i riktig retning for å sikre god samhandling mellom byggherre og entreprenør. Integrert samhandling gjør at alle parter bedre kan forstå og håndtere de vesentligste risikoelementene i kontrakten, noe som legger til rette for bedre forutsigbarhet og fremdrift i prosjektet, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Samhandling

Prosjektet gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet.

I den integrerte samhandlingsfasen er det utarbeidet reguleringsplan.

- Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi ved å velge Hæhre Entreprenør har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Detaljreguleringsplanen for ny E39 fra Døle bru til Mandalskrysset på Lindland, samt første del av tilførselsveien til Mandal sørover til Greipsland, ble vedtatt av Mandal kommune 5. september 2019.

En politisk beslutning om endring fra viltundergang ved Flegemyra til viltovergang nærmere krysset på Døle bru medførte behov for omprosjektering og økte kostnader for prosjektet. Dette har påvirket fremdriften med å signere endelig fastprisavtale med Hæhre Entreprenør, og det var en periode en risiko for at forsert veiåpning på seks måneder kunne glippe som følge av endringen.

- Nye Veier er glade for at man har lykkes med å minimalisere forsinkelsen knyttet til omprosjektering og signering av fastprisavtale - og dermed oppstart av anleggsarbeidene. Vi styrer nå etter veiåpning rundt årsskiftet 2021, slik at denne delen av prosjektet åpner tidsnok til at vi unngår vintersesongen 2022 på dagens E39, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2022, samtidig med naboprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst.

Strenge krav

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar.

Prosjektet har disse overordnede målene:

• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.

• Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.