Det er gjort mange tiltak de siste årene for å forebygge utforkjøringsulykker på veier med mye trafikk, og redusere skadeomfanget. Dette har ført til færre alvorlige utforkjøringsulykker.

Framtidens trafikkulykker

Tallet på drepte i trafikken er kraftig redusert de siste 20 årene. En viktig forklaring på det, er tiltak på ulykkesutsatte veier som midtrekkverk, utbedring av sideterreng, bedring av sikt og ombygging av kryss.

- En stor andel av fremtidens utforkjøringsulykker vil trolig skje spredt på veier med mindre trafikk, sier senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen, Region øst.

Studien viser at 32 prosent av utforkjøringsulykkene i Region øst skjer på veier med mindre enn 1500 kjøretøy i årsdøgntrafikk. Samtidig utgjør dette veinettet 65 prosent av riks- og fylkesveiene i regionen.

Det er mer krevende å forebygge utforkjøringsulykker på veier med mindre trafikk. Dette fordi ulykkene skjer spredt over et større veinett.

Den omfattende studien gir Statens vegvesen og fylkeskommunen et godt verktøy for å identifisere kurver langs veinettet med økt utforkjøringsrisiko. Slik kan veimyndighetene målrette tiltakene i større grad.

Farlige kurver

Studien viser at utformingen av svingen er viktig for ulykkesrisikoen sammen med hastighet. Er svingen krapp, lang og «eggeformet», øker risikoen for å kjøre ut av veien. I tillegg vil feil i veiens tverrfall gjennom kurven øke utforkjøringsrisikoen.

- Når ulykkene skjer spredt må vi gjøre punktvise tiltak der hvor det er størst risiko for utforkjøringsulykker. Derfor er den nye studien nyttig, sier fungerende regionvegsjef Trygve Elvsaas i Statens vegvesen, Region øst.

Feilvurdering hos fører er som regel den viktigste forklaringen til utforkjøringsulykker, men også disse ulykkene skjer vanligvis i punktene i veinettet med størst utforkjøringsrisiko.

Skilter og utbedrer

- Hva gjør Vegvesenet for å forebygge utforkjøringer i svinger?
- Vi setter opp skilt som varsler vanskelige kurver. Ubedring av tverrfall i svinger kan være et godt tiltak. Når ulykken først skjer, kan rekkverk og utbedring av terrenget utenfor veien forebygge skader, sier Elvsaas.

Han understreker at det er føreren som har ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene.

- De aller fleste alvorlige utforkjøringsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde kjørt etter forholdene. Som alltid må man bruke bilbelte. Nå i høstmørket er det ekstra viktig å kjøre forsiktig og ta hensyn, sier Elvsaas.