- Totalvekt på 74 tonn innebærer kjøretøy med ni aksler, fire på trekkvogna og fem på tilhengeren, sier Iversen.

Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge, er 60 tonn.

Det kan også bli aktuelt med andre kombinasjoner, som 68 tonn (4+4 aksler) eller 65 tonn (3+5 aksler). Største tillatte aksellast vil fortsatt være 10 tonn og maks lengde vil være 24 meter.

Norge og nabolandene

Bakgrunnen for prøveordningen, er at forskjellene mellom Norge og nabolandene ikke skal bli for stor, noe både næringen og Stortinget har vært opptatt av.

I Sverige ble 74 tonn totalvekt innført som permanent ordning på en begrenset del av veinettet fra 1. juli 2018, og i Finland ble veinettet åpnet for 76 tonn for 9-akslede kjøretøyer og 68 tonn for 8-akslede kjøretøyer fra 2013.

Det er noen begrensninger på grunn av bruenes bæreevne.

Gode forutsetninger i Hedmark

Årsaken til at prøveordningen skal gjennomføres i Hedmark, er at dette er et viktig skogfylke med flere store sagbruk. Det er lokalpolitisk vilje til å legge til rette for gode rammebetingelser for næringen.

Det arbeides med å avgrense veinettet ut fra aktuelle målepunkter for tømmeret (sagbruk/terminaler), vurdere bæreevne på bruene og veiene, samt veiens framkommelighet.

Både riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier vil inngå. Veieierne må godkjenne at deres veier kan inngå i ordningen.

Fra Stor-Elvdal til Kongsvinger

Området for prøveordningen tar utgangspunkt i åtte kommuner fra Kongsvinger i sør til Trysil og Stor-Elvdal (Imsdalen) i nord.

Før oppstart blir det gjennomført kontrollberegning og gjennomgang av et stort antall bruer. Før oppstart skal det også gjennomføres en risikoanalyse. Det legges ikke opp til å gjennomføre særskilte tiltak med å forsterke veier og bruer.

Varighet og avslutning

- Det legges opp til at prøveordningen skal ha en varighet på tre år, men med anledning til å bruke kjøretøyene i prøveområdet med inntil 74 tonn totalvekt i fem år som er normal avskrivningstid. Vi vurderer dette som nødvendig for at transportører skal investere i de aktuelle kjøretøyene, sier Iversen.

Etter avsluttet prøveperiode skal det utarbeides en endelig rapport med resultater, analyser og anbefalinger.