Koronakrisen skaper utfodringer for alle bransjer, også transportbransjen.
Koronakrisen skaper utfodringer for alle bransjer, også transportbransjen.

14 råd når insolvensen truer

Ekspertene hos Bull & Co Advokatfirma forteller hvilket handlingsrom styret i et selskap har i en vanskelig tid.

Publisert

Mange virksomheter vil i tiden fremover både oppleve likviditetsutfordringer og at verdier forvitrer. I denne krevende situasjonen kan mange virksomheter, som ellers har livets rett, risikere å bukke under.

- Samtidig er det viktig at styret og daglig ledelse er seg bevisst at det foreligger et visst handlingsrom. Så lenge styret og daglig ledelse opptrer forsvarlig, er det viktig at dette handlingsrommet benyttes, slik at Norge ikke får flere konkurser enn nødvendig, sier partner Anne Helsingeng og partner Thomas Berg Nordahl hos Bull & Co Advokatfirma.

De gir 14 råd for å unngå konkurs:

1. Styret har plikt og et handlingsrom til å igangsette alle nødvendige tiltak for å redde virksomheten.

2. Du har ikke oppbudsplikt så lenge det er en realistisk mulighet til å redde virksomheten.

3. Styret har et handlingsrom som i tid kan strekke seg opp til flere måneder avhengig av det konkrete tilfellet.

4. Det er ikke grunnlag for konkurs dersom betalingsudyktigheten/illikviditeten anses å være «forbigående». Det kan antas at det i utgangspunktet er så lenge korona-epidemien og tiltakene som begrenser omsetningen varer.

5. Ha tett kontakt i styret og protokoller tiltak og planer.

6. Ha tett kontakt med regnskapsfører/økonomiansvarlig om likviditetssituasjonen.

7. Følg med og benytt de økonomiske garanti- og støtteordninger som staten gir.

8. Kontraktsforpliktelser kan bortfalle som følge av «force-majeure», og dette kan også danne grunnlag for reforhandling av kontraktsvilkår.

9. Ha også tett kontakt med dine største kreditorer. Avtal om mulig utsatt betalingsfrist.

10. Sørg for likebehandling av kreditorene. Innfør om nødvendig betalingsstans («frys» eldre gjeld) og kontantprinsippet hvor løpende leveranser prioriteres.

11. Virksomhetskritiske kostnader som er helt avgjørende for fortsatt drift kan likevel gis en viss prioritet.

12. Du kan ikke drive for kreditorenes regning. Men kreditorene kan samtykke.

13. Forsøk å komme til en utenomrettslig gjeldsordning med dine kreditorer før konkurs. Denne kan bestå i betalingsutsettelse, gjeldsreduksjon eller kombinasjon av disse. Alle taper ved konkurs.

14. Søk bistand hos advokater med spisskompetanse innen insolvens.