Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Høyere startavskrivning for maskiner innført

Ti prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d).

Publisert

EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, har i brev 20. juli 2020 godkjent innføring av ti prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d). Tiltaket ble meddelt ESA 15. juli 2020.

Formålet med denne midlertidige regelen, er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge.

Muligheten for forhøyet avskrivning vil gjelde driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020. Så resten av året er avskrivingen økt fra 20 til 30 prosent.

Det er videre et vilkår at driftsmiddelet ikke er ervervet fra «nærstående» slik dette er definert i skatteloven § 6-41 femte ledd.

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget en hjemmel i skatteloven § 14-43 femte ledd for Finansdepartementet til å gi bestemmelser om hvordan det midlertidige tiltaket med startavskrivning nærmere skal reguleres.

Grense på 800.000 euro per foretak

For at tiltaket skal være i tråd med Europakommisjonens midlertidige retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med koronasituasjonen, vil Finansdepartementet begrense støtten til det enkelte foretak til 800.000 euro.

Den ekstra startavskrivningen kan ikke gis til foretak som allerede 31. desember 2019 var i økonomiske vanskeligheter, som definert i artikkel 2 i Gruppeunntaksforordningen.

ESA åpner imidlertid for at støtte likevel kan gis til foretak som oppfylte kriteriene for å bli regnet for være «i vanskeligheter» den 31. desember 2019, med følgende forutsetninger: Foretaket regnes som en «liten» eller «svært liten» bedrift etter vedlegg 1 i Gruppeunntaksforordningen, og foretaket er ikke under konkursbehandling eller har mottatt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte.

Det formelle kommer senere

Finansdepartementet vil fastsette den formelle forskriften senere og sørge for at det etableres rutiner for rapportering i tråd med gjeldende regler for offentlig støtte i form av startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d.