Steiggjetunnelen, er en av de tre tunnelene på fylkesvei 53 i Årdal som skal oppgraderes.

Avlyser konkurranse om tunnel-oppgradering

Uklart konkurransegrunnlag, utfordringer rundt deponikapasitet og nye opplysninger om skredfare, gjør at Vestland fylkeskommune nå må avlyse konkurranse om oppgradering av tre tunneler på fv. 53 i Årdal.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Oppgraderingen av Steiggje-, Finnsås- og Kolnostunnelen ble planlagt, prosjektert og lyst ut i regi av Statens vegvesen, med anbudsfrist i desember 2019. I forbindelse med overføringen av administrasjonen av fylkesveier, overtok Vestland fylkeskommune prosjektet 1. januar 2020.

Uklare kvalifiseringskrav

Entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad AS hadde det laveste tilbudet, men ble forkastet på grunn av «manglende kvalifisering», og tilbyder nummer to, Flage Maskin AS, ble innstilt.

Dette vedtaket ble klaget til retten, og retten krevde at fylkeskommunen gjorde en ny kvalifiseringsvurdering. Resultatet var at Bertelsen & Garpestad AS ble sett på som kvalifisert, og for å ha tilstrekkelig erfaring med rehabilitering av «tunneler åpne for trafikk».

Flage Maskin AS klaget på dette vedtaket, og ut fra denne klagen har fylkeskommunen gått igjennom kvalifiseringskravet på nytt.

Konklusjonen er at det er bortimot umulig å ta stilling til hva som eventuelt skal tolkes inn i rettens formulering av kvalifikasjonskrav dersom «rehabilitering av tunneler som er åpne for trafikk», ikke kan ses som overordnet de andre aktivitetene som er listet opp; sprenging/strossing, grøftearbeid og vann-/frostsikring.

- På bakgrunn av dette mener vi at vi reelt sett ikke har grunnlag til å vurdere om en leverandør har tilstrekkelig erfaring, dersom man legger rettens tolking til grunn, og vi ser at konkurransegrunnlaget er uklart. Kvalifikasjonskrav er en heit sentral del av en konkurranse, og usikkerhet rundt tolking og den rettslige holdbarheten til kravet, gir Vestland fylkeskommune en saklig grunn til å avlyse konkurransen, sier Eivind Yttri, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Vestland fylkeskommune.

Det er denne seksjonen som har ansvar for tunneloppgradering i fylkeskommunen.

Mangler deponiplass

Det har i tillegg til uklarheter rundt kvalifiseringskrav, dukket opp nye utfordringer knyttet til deponi, og rasfare i det planlagde deponi- og riggområdet.

- Disse utfordringene vil medføre stor risiko for oppdragsgiver i gjennomføringen av kontrakten, skriver Vestland fylkeskommune i en nyhetsmelding.

Masseberegninger utført av fylkeskommunen viser at det vil være behov for å deponere 35.000 kubikkmeter tunnelstein, men at man per i dag kun har tilgang til deponi som rommer 5000 kubikkmeter.

Det ene deponiområdet ved Finnsåstunnelen krever dispensasjon fra reguleringsplanen.

- Dersom vi skulle få dispensasjon fra reguleringsplanen til å ta i bruk dette deponiet, vil vi fortsatt mangle betydelige arealer til massedeponering, sier Yttri, og legger til at en eventuell økning i deponigrad vil føre til en helt annen grad av utnyttelse enn det som er omtalt i reguleringsplanen.

- Det vil kreve reguleringsendring, og ny avtale med grunneier. Tidshorisonten på et slikt arbeid vil være åtte måneder eller mer. Det blir vanskelig å legge en slik utsettelse på entreprenør.

Skredfare krever tiltak - ikke nevnt i konkurransegrunnlaget

På vårparten 2020 varslet Årdal kommune at området som er aktuelt for deponi, ligger i et varsomhetsområde for stein-, snø-, jord- og flomskred, og derfor ble det bestilt en skredfarevurdering av massedeponi med Finnsåstunnelen.

Det viste seg at slike undersøkelser allerede var utført i planfasen, to rapporter var utarbeidet, én for deponi og en annen for riggområdet. Opplysningene i disse rapportene har ikke være gjort tilgjengelige for Vestland fylkeskommune, ifølge fylkeskommunen selv.

Risikovurderingen og sikkerhetsanalysen i reguleringsplanen, sier heller ikke noe om fare for ferdsel i deponiområdet. Dette til tross for at vurderingene i skredfareplanen sier at det ikke kan arbeides i området uten at det blir iverksatt tiltak. Siden denne problematikken ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget, har tilbyderne heller ikke hatt mulighet til å ta hensyn til dette når de har priset tilbudene sine.

- Tilrådingene i rapporten betyr at prosjektet kan bli nødt til å legge føringer for bruken av størstedelen av massedeponiet, sier Yttri.

For å kunne ta i bruk deponiområdet må det gjennomføres ytterligere vurderinger av permanente tiltak som gjør at entreprenøren kan arbeide uforstyrret og trygt, uavhengig av vær og vind.

- Disse vurderingene er så omfattende at de krever ekstra tid, kanskje opp mot ett år. Vi må følge lover og regler, og sikkerheten til dem som arbeider på anlegget vil til enhver tid være viktigst for oss, sier Yttri.

Månedene som er gått med til klage og rettsprosess, og de nye risikomomentene og reguleringsendringene som nå har kommet på toppen av dette, betyr at forsinkelsene utgjør «en vesentlig endring av konkurransen, og kan påvirke konkurransedeltakelsen».

Konklusjonen hos Vestland fylkeskommune, er at konkurransen må avlyses, og prosjektet lyses ut på nytt når problematikken med deponi og rasfare er avklart.

Powered by Labrador CMS