Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Nye miljøkrav til dem som skal drifte riksveiene

For første gang blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får jobben med å drifte en riksvei.

Publisert

Statens vegvesen skjerper miljøkravene i alle sine kontrakter, og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet.

- I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert frem til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Nye grønne kontrakter

De neste ukene lyser Vegvesenet ut nye femårige kontrakter for veidrift over hele landet – fra Haugesund til Nordkapp. Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO₂-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

- Som en stor, statlig innkjøper er det viktig å bidra til det grønne skiftet. I større grad enn tidligere vil vi også motivere entreprenørene til å se etter nye løsninger, både teknologisk og i måten vi løser oppgaver på, sier Laksforsmo.

Belønner CO₂-reduksjon

Fortsatt vil pris veie tyngst i konkurransen om oppdrag for Statens vegvesen. Men for første gang får CO₂-avtrykk «vesentlig betydning for tildelingen».

Hallingdal og Valdres er første område hvor redusert klimautslipp skal telle 20 prosent ved tildeling av kontrakten for drift av riksveiene.

Kontrakten omfatter E16, riksvei 7 og riksvei 52 – totalt 517 kilometer riksvei i lavland og på høyfjellet.

Gjenbruk av strøsand og elektrisk hjullaster

I den nye kontrakten for Midtre Hålogaland som lyses ut snart, legges det til rette for bonus til entreprenører som finner smarte miljøløsninger – blant annet for gjenbruk av strøsand og mobil smeltecontainer for snø i Harstad sentrum. Det er også krav om lavutslipp fra maskinparken. Fra før er det krav til lavutslipp på kjøretøyene som brukes i arbeid for Statens vegvesen.

­Et annet eksempel på testing av nye og grønnere løsninger er bruk av elektrisk hjullaster til brøyting av gang- og sykkelvei i by. Det er også gjort endringer i oppgjørsform og satt i gang andre tiltak med sikte på å redusere bruken av salt.

- Jeg har forventninger til at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg som reduserer klimaavtrykket, blant annet gjennom maskinpark med lavere utslipp, sier Laksforsmo.

Åtte nye klimavektede kontrakter

I løpet av de neste ukene lyser Statens vegvesen ut totalt åtte kontrakter for drift av riksvei. Foruten Hallingdal/Valdres og Midtre Hålogaland, blir det konkurranse om veidriften på strekningen Oslo-Gardermoen, i Haugesund, Bergen, Sunnfjord, Steinkjer og Vest-Finnmark. Alle de nye kontraktene får oppstart 1. september.

I tillegg lyses det ut nye driftskontrakter for elektriske anlegg på riksveiene. De fleste av disse legges ut i markedet i mars. Vegvesenet lyser også ut nye kontrakter innen asfaltering, bruvedlikehold, rekkverk, tunneltiltak, bergsikring og utbedring av enkeltstrekninger over hele landet.

Mer samarbeid

De nye miljøkravene er en del av Statens vegvesens nye kontraktstrategi for drift av riksveier.

I tillegg til at de geografiske områdene for kontraktene blir større, blir kontraktsperiodene lengre. Utgangspunktet er fem år, med mulighet for tre års forlengelse dersom begge parter er enige om det. Det betyr at kontraktsperiodene kan bli opptil åtte år.

- Gjensidig opsjon er et viktig grep i kontraktstrategien, og motiverer begge parter til gode og langsiktige driftsløsninger. Dette skal bidra til best mulig fremkommelighet på veiene hver eneste dag. Samtidig har vi et langsiktig samarbeid for å utvikle nye løsninger for miljøvennlig veidrift, sier Laksforsmo.

Powered by Labrador CMS