DIGITAL GRUNNMUR: Digitale verktøy må ifølge fagekspertene bli en naturlig del av utstyrsparken.

– Bygg- og anleggsbransjen ligger langt bak

Trenger mer kunnskap.

– Bygg- og anleggsbransjen ligger langt bak innen digitalisering sammenlignet med andre bransjer. Det er den største muligheten vi har, men også den største utfordringen, sier Lars Zahl, direktør for CC Rental i Ramirent.

Lars Magne Zahl, direktør for CC Rental i Ramirent, mener bygg og anlegg har mye og hente på digitalisering og dermed effektivisering.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat blant 500 respondenter i bygg- og anleggsbransjen på vegne av Ramirent, oppgir fire av ti personer at arbeidsplassen må være mer digital innen tre år for å være konkurransedyktig.

Det største hinderet for digitalisering er ifølge respondentene manglende kunnskap.

Større grad av digitalisering i bransjen kan imidlertid gi svært positive effekter – på flere plan. I en strategi utarbeidet av Byggenæringens Landsforening i 2017 kalt «Digitalt Veikart», kommer det frem at digitalisering i byggebransjen kan bidra til:

  • 33 prosent kostnadsreduksjon
  • 50 prosent lavere klimagassutslipp
  • 50 prosent raskere prosjektgjennomføring
  • 50 prosent økning i eksport av produkter og tjenester

– Digitalisering i bransjen er helt klart et nødvendig tiltak på veien mot å jobbe mer effektivt og bærekraftig. Ved å utnytte innsamlet data kan vi bruke maskiner mer energieffektivt og sørge for bedre planlegging gjennom alle prosjektfasene, sier Guri Bardal, IT- og digitaliseringssjef i Ramirent.

– Behov for en digital grunnmur

Kjetil Tvedt, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforbund, forklarer at det i Norge gjennomføres byggeprosjekter for mellom 500 og 600 milliarder kroner hvert eneste år.

– En kostnadsbesparelse på bare 20 prosent vil tilsvare en innsparing på nærmere 100 milliarder kroner i året. En forutsetning for å ta ut dette potensialet, er at vi investerer i en felles digital grunnmur.

Tvedt mener digitale løsninger er nøkkelen til en bygg- og anleggsbransje som er mer produktiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom. Derfor må digitale verktøy bli en naturlig del av utstyrsparken.

Han trekker frem at myndighetene og det offentlige – som står for omkring 40 prosent av markedet, burde gå foran og realisere en slik, digital grunnmur.

– Det er en fragmentert bransje, så her må myndighetene gå foran og legge til rette for informasjonsutveksling, felles produktdatamaler og standardisering som muliggjør et digitalt skifte.

Felles retningslinjer på tvers av aktører

Samtlige av ekspertene er enige om at en felles grunnmur er veien å gå for å lykkes.

– Det er vanskelig å hente ut effektene hvis vi ikke har felles retningslinjer på tvers av aktørene. Det finnes mange gode, digitale løsninger, men vi trenger at de snakker sammen på tvers av selskaper, bransjer og verdikjeder, slik at de fungerer sammen og kan øke den totale effektiviteten, forklarer Zahl.

– Hvis det blir satt en standard for hvilken type data som skal hentes ut fra maskiner og utstyr, kan innsikten bli brukt på tvers, uansett produsent og leverandør.

Deretter må det tilrettelegges for økt kunnskap, forståelse og kompetanse blant ansatte:

– Vi trenger folk som kan ta i bruk verktøyene, og aller helst forstå dem såpass godt at de kan være innovative i bruken av dem. Utfordringen i bransjen er å få tak i disse menneskene, og i tillegg etterutdanne egne ansatte så en er rustet for omstilling, sier Tvedt.

Bardal trekker frem at det også er kostbart – spesielt for små og mellomstore bedrifter.

– Det er kostbart for mange små aktører å investere i digitale verktøy. Det krever investering i form av tid til opplæring og å sørge for at verktøyene faktisk blir brukt. For mange er dette en satsing det er utfordrende å gjøre lønnsom, sier hun.

Den mest miljøvennlige anleggsmaskinen

I Ramirent utnyttes den digitale teknologien på flere måter:

– Den mest miljøvennlige anleggsmaskinen er den som ikke blir produsert, så utleie og maskindeling er i essens allerede et mer miljøvennlig valg. Med RamiShare tar vi delingsøkonomi et steg videre. Med en skreddersydd flåte tilgjengelig for alle aktører på byggeplassen under hele prosjektet, kan en redusere klimautslipp og kostnader, og samtidig øke produktiviteten, forteller Zahl.

– Konseptet er utviklet i samarbeid med teknologiselskapet Irdeto. Det bygger på tilgangsstyring av maskinene på flåten gjennom app. Entreprenører kan alle booke og benytte maskinene etter behov, og betaler kun for tiden utstyret er i bruk, forklarer han.

På den måten trenger ikke aktører å leie inn maskiner over lengre perioder som kanskje bare er i bruk en kort periode. Dette tar ned kostnadene, men øker også effektivitet. En ansatt trenger ikke å vente på levering av maskiner eller utstyr, det er allerede der. Samtidig kuttes klimautslipp med langt mindre transportering av maskiner og utstyr.

Powered by Labrador CMS