MINERALSTRATEGI: Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall, kommenterer regjeringens nye mineralstrategi.

Etterlyser støtte til mineralstrategien

Norsk Bergindustri: – Regjeringens mineralstrategi legger opp til raskere realisering, men halter på finansiering.

Næringsminister Vestre har lagt frem regjeringens mineralstrategi. For å realisere flere prosjekt raskere, er det kritisk med fjerning av regulatoriske flaskehalser og tilgang til relevant risikokapital. 

– Vi hilser regjeringens ambisjon om raskere realisering av mineralprosjekter velkommen, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

– Samtidig er det dessverre uklart for oss hvordan og hvor raskt regjeringen vil realisere relevant finansiell risikoavlastning for næringen, særlig i utviklingsfasen. Med dagens lange linjer, frykter vi at næringens uforløste potensial forblir nettopp det, sier Hall videre.

Vil unngå sidespor

EUs råvareforordning er under arbeid og forventes implementert neste år. Her har EU vært tydelige på å definere måltall for egen utvinning og prosessering. 

Samtidig setter de klare mål for varighet på tillatelsesprosesser (utvinning/prosessering). 

– Vi savner regjeringens tilsvar på EUs høye ambisjonsnivå. Det blir etter vår mening svært viktig for Norge å knytte seg tettere opp mot EU og USA fremover. Et varslet hurtigspor for kritiske mineralprosjekter støttes, men vi ber regjeringen unngå at mineraler som faller utenfor kategorien, ikke havner på et «sidespor». Det er viktig at slike prosjekter som ellers kan ha stor betydning for forsyning/sikkerhet ikke blir utsatt for ytterligere forsinkelser. Samtidig er det viktig at Direktoratet for mineralforvaltning styrkes i kommende statsbudsjett, sier Hall.

Overskuddsmasser

Norsk Bergindustri støtter regjeringens ambisjoner om å minimere bruken av overskuddsmasser ved økt forskning. 

– Samtidig betinger økt gjenbruk av overskuddsmasser at annen industri ser muligheter og tar i bruk avgangsmassene fra mineralnæringen. Et nytt ekspertutvalg foreslås nedsatt for å se på nye miljøkrav for deponering, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi. Vi mener det er dumt å vurdere forbud mot en deponiløsning som kan være best for miljøet. Ellers må bransjen være representert i et slikt utvalg, sier Hall.

Urfolksvederlag

Regjeringen vurderer å innføre et særskilt urfolksvederlag også i tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark. 

– Vi er prinsipielt imot at det skal ilegges et særskilt urfolksvederlag på mineralnæringen alene. Det fremstår dessuten som næringsvridende at en bestemt næring skal yte vederlag, sier Hall.

Powered by Labrador CMS