Illustrasjonsbilde av ladestasjon for tungbiler.

Høyre ønsker krav til ladestasjoner ved bygging av riksveier

Partiet mener også at krav til fyllingsgrad ved samlasting kan få ned klimautslipp i sentrale strøk.

Publisert

Høyre har nå lagt frem en klimatiltakspakke de mener må til for å sikre en rask nok overgang til klimavennlig transport. 

Partiet mener det trengs en tiltakspakke for utbygging av ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy langs de store riksveiene. I Statens vegvesens plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene, presenteres det et minimumsbehov på 25–50 ladestasjoner i 2030.

I kunnskapsgrunnlaget for planen, estimeres det et totalt behov for 1500–2500 hurtigladere for lastebiler. 

Høyre opplyser at de vil lage en tiltakspakke for etablering av ladestasjoner for tunge kjøretøy, og samarbeid med kommersielle aktører for å etablere tilstrekkelig infrastruktur for hydrogen og biogass for tunge kjøretøy.

Partiet vil også stille krav til ladeinfrastruktur ved etablering av nye døgnhvileplasser for tunge kjøretøy, og sette krav til at det settes av areal ved nye riksveiprosjekter til lade/fylleinfrastruktur for tunge kjøretøy.

Et annet tiltak, er å åpne for at ladeinfrastruktur som i dag brukes av ferger og annen sjøtransport også kan brukes til lading av tunge kjøretøy.

Frister og tiltak for å nå dem

Høyre vil jobbe for at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutspillskjøretøy fra 2025, alle nye tunge varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2030 og at alle nye lastebiler tilbys som nullutslipp innen 2040.

Et delmål er at innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

Høyre vil vurdere bompengefritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen i flere byer, på lik linje med el og hydrogen, og stille krav til avansert biodrivstoff utover omsetningskravet for kommunale kjøretøy og kollektivtransport.

Det skal legges til rette for høyere innovasjonsgrad og mer bærekraftige løsninger for vedlikehold og drift av fylkesveier, for eksempel ved å stille strenge klimakrav i nye asfaltkontrakter, etter modell fra Statens vegvesen.

Høyre mener også at det bør vurderes å stille krav til utslippsfri varelevering på flere oppdrag for kommunen og fylket.

Kommunal saksbehandling

– En stor del av ansvaret for transportsektoren i Norge ligger hos kommunesektoren, og det vil i stor grad være kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for å sette i verk klimapolitikken gjennom sine anskaffelser skriver Høyre i en omtale av sin klimaplan.

– En av barrierene mot rask og effektiv utrulling av hurtigladere i Norge, er lang kommunal saksbehandlingstid for å etablere hurtigladestasjoner og lang saksbehandlingstid hos nettselskapene. Det er viktig at kommunene legger til rette for ladeinfrastruktur, har en effektiv saksbehandling og legger opp til tilstrekkelig med ladestasjoner i kommunale arealplaner, står det videre.

Samlasting

I noen av de store byene er det etablert samlastingssentraler for varetransport, der sentralene distribuerer varene videre inn i sentrum ved hjelp av nullutslippskjøretøy. 

Høyre mener det er viktig at flere mellomstore og store kommuner legger til rette for samlastingssentraler for å få effektivisert varedistribusjonen, få ned klimagassutslippene og redusere støy. 

I tillegg til krav om samlastingsterminaler kan det også være et en mulighet å sette krav til fyllingsgrad i kjøretøyene for å redusere antallet kjøretøy som kjører inn og ut av sentrum.

Powered by Labrador CMS