VEDLIKEHOLD: Mer penger til vedlikehold av riksveiene i revidert nasjonalbudsjett. Arikivbilde

Mer penger til drift og vedlikehold

REVIDERT: I Revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen rammen til drift og vedlikehold av riksveinettet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å øke drift og vedlikehold på riksveier med 640 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samlet er forslaget til bevilgning på over 10 milliarder kroner.

– Riksveinettet er viktig for bosetning og næringsliv i hele landet. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til drift og vedlikehold med over 640 millioner kroner. Totalt vil vi bruke over 10 milliarder kroner til dette i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget vil bidra til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Aktuelle tiltak er blant annet ny asfalt, drenering, tiltak på broer og belysning. Drift og vedlikehold er nødvendig for trafikksikkerhet, fremkommet, *oppetid og for å *ivareta verdiene som er investert i veinettet. Godt veivedlikehold bidrar også til styrke samfunnssikkerhet.

Deler av pengene vil gå til arbeid etter ekstremvære «Hans» som herjet i Norge i august 2023, og til å utbedre veiskadene etter ekstremvære i Nord-Norge i 2024.

– Regjeringen har vilje til å velge det som er viktig. Vi må få mer for pengene. Vi må ivareta veiene våre, og vi må prioritere trygt og ansvarlig gjennom en krevende tid, sier Nygård.

I tråd med NTP 2025–2036

RNB kommer i etterkant av fremleggelsen av ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. I den nye transportplanen er et av hovedgrepene en dreining mot drift, vedlikehold og fornyelse.

– Vi har lagt fram en svært ambisiøs langtidsplan for transport i hele landet. Vi må *sørge for at veiene våre tåler et *ekstremvær som kommer stadig oftere. Denne påvirker måten vi planlegger transport på. Vi skal bygge nytt hvor det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi alt har. Dette viser vi nå med å prioritere mer penger til drift og vedlikehold i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett, sier samferdselsministeren.

Drift og vedlikehold på riksvei, NTP 2025–2036

Prioriteringene i NTP 2025-2036 for veinettet innebærer å fjerne flaskehalser, sikre mot skred både på riks- og fylkesvei og øke tryggheten i tunneler og på broer. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur sparer en natur og minsker arealinngrep.

Til riksveier er det prioritert 574 milliarder kroner i planperioden. 235 milliarder kroner går til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer.

Regjeringen prioriterer totalt 65 milliarder kroner til fylkesveiene til opprustning, fornyelse og skredsikring av fylkesveier for å betrygge hverdagsveiene. En ny pott på 600 millioner kroner til at fylkeskommunene kan ruste opp 14 broer som er kritisk for militær mobilitet.

Powered by Labrador CMS