Norge går glipp av stor verdiskapning fordi ubehandlet tømmer sendes ut av landet

Nytt fond skal investere 300 millioner kroner i norske skog-selskaper.

Investinor, KLP og skognæringen lanserer 3K6, et nytt investeringsfond som skal investere i nyskapende bedrifter innen norsk skogrelatert sektor.

Fondet, som er under etablering, vil bli det første av sitt slag i Norge. Investinor og KLP investerer 150 millioner kroner hver i fondet, mens skognæringen skyter inn eiendeler gjennom selskapet Shelterwood AS. Fondet skal forvaltes av Investinor, som har lang erfaring med investeringer i skogsektoren.

– Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Målet er å gjøre Norge rikere og verden grønnere. Bærekraft og digitalisering skaper store muligheter for den tradisjonsrike skognæringen. Men behovet for kompetent kapital og aktivt eierskap er stort. Derfor etablerer vi nå 3K6 sammen med ledende private investorer for å sikre langsiktig industrielt eierskap og tilgang på kapital, sier fungerende adm. direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

KLPs konsernsjef Sverre Thornes sier at KLP som kommune- og helse-pensjonsselskap er opptatt av å gjøre gode langsiktige investeringer og bidra til næringsutvikling rundt om i Norge:

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

– Skog er en viktig naturressurs med stort potensial som bærekraftig innsatsfaktor til verdiskaping. Vi gleder oss over å være med på å etablere 3K6, som blir et fond som skal investere i næringsutvikling innen skogsektoren her i landet, sier Thornes.

Shelterwood er et investeringsselskap som eies av sentrale aktører i skognæringen samt Investinor. Det investerer i selskaper i tidlig vekstfase innen skogrelatert sektor, og har blant annet Arbaflame og Store Norske Elementfabrikker i porteføljen.

– Skal Norge lykkes med det grønne skiftet, må vi satse på de fornybare næringene. Skog er en av dem. Vi ønsker å bidra til overgangen mot en mer bærekraftig fremtid samtidig som vi skaper vekst og verdiskapning i Norge, sier styreleder Anders Øynes i Shelterwood.

Ann-Tove Kongsnes, fungerende administrerende direktør i Investinor.

Sender ubehandlet tømmer ut av landet

Volumet av tømmer som hogges i Norge har økt de siste årene. Rundt en tredel av volumet eksporteres. Eksportverdien ligger rundt 80 milliarder kroner over et 20-årsperspektiv, mens foredling i Norge har et anslått verdiskapingspotensial på 3600 milliarder kroner i den samme perioden. Fondets navn 3K6, en forkortelse for 3600, forteller hva partnerne jobber for: Å høste de store verdiene som ligger i videreforedling og næringsutvikling av norsk trevirke.

Anders Øynes, styreleder i Shelterwood.

– Hvert år går Norge glipp av stor verdiskapning fordi vi sender ubehandlet tømmer ut av landet. Ved å videreforedle tømmer kan vi ikke bare skape store verdier, men også bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Dette er grønn vekst i praksis, sier Kongsnes.

Sektor i kraftig vekst

Flere trender er til fordel for norsk skog: 

Bærekraftig bygging vokser kraftig, hvor tre tar markedsandeler fra andre byggematerialer og tekniske begrensninger for tre i bygg er kraftig redusert.

Samtidig skjer det store fremskritt på biokjemi og material-siden, som gjør at fornybare skogprodukter i større grad kan erstatte fossilbaserte produkter. Dette, i kombinasjon med økt automatisering og digitalisering, bidrar til nye markedsmuligheter og økende etterspørsel for næringen.

– For å utnytte mulighetene disse trendene skaper, må det stilles kapital til rådighet for lønnsomme investeringer i industrien. Etableringen av 3K6 er et viktig skritt på veien, sier Øynes.

Powered by Labrador CMS