Kart over kontraktsområdet.
Kart over kontraktsområdet.

Signerte driftskontrakt til over en halv milliard kroner

Fra og med 1. september 2023 skal Presis Vegdrift AS drifte over 360 kilometer med riksvei i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten mellom Statens vegvesen og Presis Vegdrift ble signert i dag. Dette er en kontrakt på over en halv milliard kroner.

Se hvem som kom med tilbud her.

Erfaren entreprenør i nytt område

– Presis Vegdrift AS er en erfaren entreprenør som har mange driftskontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommunene, men som blir et nytt bekjentskap i Midt-Norge. Det er spennende med en ny entreprenør for denne kontrakten og vi ser fram til et godt samarbeid, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene.

Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten er avtalt å skulle slutte.

Variert og viktig kontrakt

Geografien i kontraktsområdet varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund.

– Det er av avgjørende betydning at vi har god, sikker og forutsigbar drift av riksveiene i dette området. Det er viktig for nærmiljø, privattrafikanter og næringstransportene. I kontrakten inngår drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunnelløp og bruer, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Å ta vare på det vi har av veinett er en veldig viktig oppgave. Da sparer vi både penger og det er bra for miljøet. Ikke minst er god veidrift svært viktig for trafikksikkerheten, sier Rotlid.

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26.000 kjøretøy. Det forventes en trafikkvekst på ca. 1,5 prosent i kontraktsperioden. Den totale lengden på 361,7 kilometer riksvei er fordelt på ca. 307,7 kilometer riksvei og ca. 54 kilometer gang- og sykkelvei.

E136 Stuguflåten-Dombås kan bli innlemmet i kontrakten

I kontrakten er det lagt inn en opsjon med mulighet for innløsning i 2024, som kan føre til at strekningen E136 mellom Stuguflåten og Dombås kan bli del av kontrakten. Dette er en strekning på ca. 104 kilometer, hvorav 61 kilometer er riksvei og 43 kilometer er gang- og sykkelvei.

– Om denne strekningen blir del av kontrakten vil den omfatte en totallengde på ca. 466 kilometer, sier Rotlid.

Krav til miljø og bærekraft

Denne kontrakten har som alle nye driftskontrakter til Statens vegvesen krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Etatens mål er å halvere CO₂-utslippene fra drift og vedlikehold av veiene innen 2023, forteller Rotlid.

– Vi setter krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdalen for å begrense saltbruken langs drikkevannskilden Brusdalsvannet på strekninga E39 fra Digernes til Moa. I tillegg er det krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for feiing på gang- og sykkelveier, og på deler av gang- og sykkelveiene i vinterdriften på strekninga Ålesund til Moa. Det vil si maskiner uten lokalt utslipp av CO₂ eller NOx.

Om Presis Vegdrift AS

Presis Vegdrift AS er et entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av offentlig vei. De største kundene er Statens vegvesen og fylkeskommunene. Presis Vegdrift betjener 24 vedlikeholdskontrakter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

Powered by Labrador CMS