Etter over 100 år med uttak av kalk i Slite på Gotland, Sverige, bestemte en domstol i dag at dette må stoppe til høsten.

Stort svensk kalkbrudd får ikke fortsette - varsler betong-krise

Cementa ABs søknad om fornyet tillatelse til å bryte kalkstein i Slite på Gotland ble i dag avslått av Mark- og miljööverdomstolen i Sverige. Det er tatt ut kalkstein i over 100 år i bruddet.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Beslutningen begrunnes med at virksomhetens påvirkning på grunnvannet ikke er tilstrekkelig utredet.

- Beslutningen innebærer en krisesituasjon for svensk sementtilgang, og at mesteparten av svensk sementproduksjon opphører 1. november. Svensk bygge- og infrastruktursektor som er avhengig av sement både på kort og lang sikt, står dermed i en krisesituasjon, skriver Heidelbergcement Group-eide Cementa AB i en pressemelding etter avslaget.

Overrasket og bekymret

Cementas søknad om fornyet tillatelse for virksomheten i Slite ble innvilget i Mark- och miljödomstolen i januar 2020. Deretter ble dommen anket og prøvd i Mark- och Miljööverdomstolen som avslo søknaden i dag.

Søknaden gjaldt midlertidig tillatelse til drift i kalkbruddet frem til 2041.

Domstolen anser at den ikke har nok grunnlag til å bedømme miljøkonsekvensene av virksomheten. Derfor ble søknaden om videre drift avslått.

Adm. direktør Magnus Ohlsson i Cementa varsler krise i tilgangen på betong i Sverige dersom kalkbruddet i Slite på Gotland legges ned til høsten.

- Vi er alvorlig bekymret, men også overrasket over domstolens beskjed i dag. Kalkstein er brutt i Slite i over 100 år. Det er etablert omfattende kunnskap om hvordan virksomheten påvirker nærmiljøet. Vår søknad er gedigen og viser med tydelighet at det går an å drive bærekraftig kalksteinsbryting i området. Vi må gå gjennom beslutningen nøye og deretter legge en strategi for hvordan vi skal håndtere situasjonen, sier adm. direktør Magnus Ohlsson i Cementa.

- Nasjonal krise

Fabrikken er en av Europas største og mest moderne sementfabrikker, ifølge Cementa, og her produseres størsteparten av den sementen som brukes i Sverige.

Sement er som kjent dem viktigste bestanddelen i betong, et byggemateriale som moderne samfunn er helt avhengige av.

- En ny tillatelse i Slite, er en forutsetning for en langsiktig sementtilgang i Sverige, blant annet til store bygg- og infrastrukturprosjekt. At virksomheten får fortsette, er også helt avgjørende for å ta neste skritt og gjøre de investeringer som det grønne skiftet krever i sementindustrien, sier Magnus Ohlsson.

- Beslutningen innebærer at den nasjonale sementtilgangen havner i en krisesituasjon. Nå må vi sikre de mest akutte leveransene til alle bygg- og infrastrukturprosjekt. For Sverige, våre kunder og for oss og våre medarbeidere, er det viktig at politiske beslutningstakere nå raskt setter opp nye retningslinjer for hvordan tilgangen på kritisk viktige byggematerialer skal sikres i Sverige, sier Ohlsson.

Powered by Labrador CMS