Snøen må fjernes raskt for sikre forhold i havna. Snøen leveres til snøsmeltelekter for å hindre forurensning i sjøen. Oslo Havn er bekymret for byens kapasitet ved store snøfall.

Vil ikke lenger tippe eller brøyte snø i sjøen

For å hindre forurensing av fjorden vil ikke Oslo Havn lenger tippe snø i sjøen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Oslo Havn hadde i fjor en midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren til å tippe snø i sjøen. Det var satt krav til et omfattende overvåkingsprogram. Resultatene av prøvetakingen viser at snøen inneholder forurensede partikler.

Havnestyret har nå bestemt at det ikke lenger skal tippes snø i sjøen og at Oslo Havn ikke skal søke om ny tillatelse fra Statsforvalteren.

Fant forurenset snø både fra byen og havna

Overvåkingen og prøvetaking av snø fra Oslo havn i 2020/2021 viser at snøen inneholder betydelig mengder partikler, olje (PAH) og metaller (Cu, Zn, Ni, Cr, Hg, Pb, As, Cd).

- Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående, men mest forurensning finnes i nærheten av veier med høy trafikk som E18 på Filipstad. Det kan tyde på at snøen forurenses av byluften før den lander på kaia. Derfor skal ikke Oslo Havn lenger tippe snø i sjøen. Samtidig er det viktig at Oslo by finner bedre løsninger både for veivann og snøhåndtering, sier styreleder i Oslo Havn, Marthe Scharning Lund.

Oslo har dårlig kapasitet ved store snøfall

Oslo by er for dårlig forberedt på mye snø. Ved stort snøfall har ikke snølekteren i havna kapasitet til å ta imot havnas og byens snø.

Snølekteren Terje tar imot Oslos snø. Ved store snøfall er Oslo Havn bekymret for kapasiteten.

- Oslo Havn samarbeider med byen og vil bidra til å finne bedre og bærekraftig snøberedskap ved store snøfall. Vi vil gå i dialog med blant andre Statsforvalteren om mulige beredskapsløsninger. Kanskje snølekteren Terje bør få en søster for å øke byens kapasitet, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

Søker bærekraftige løsninger

Fordi dagens løsninger ikke er tilfredsstillende, har Oslo og Trondheim igangsatt prosjektet Smelt for å ha en mer effektiv og miljøvennlig snøhåndtering.

Mandag 25 oktober ble entreprenører invitert til en tilbudskonferanse.

- Vi er spente på arbeidet som er satt i gang. Men det vil ikke løse eventuelle utfordringer med store snøfall for kommende vinter, sier Heidi Neilson.

Deler ny kunnskap om snø

Overvåkningsprogrammet har gitt viktig kunnskap om forurensningen i snø fra byen og havna, men det er lite data å sammenligne disse resultatene med.

Det var forventet at snø i boligområder skulle inneholde mindre forurensning enn snø langs veiene. Men at snøen på Rådhusplassen, med mest syklende og gående, skulle være så forurenset, kom overraskende på. Funnene av høye nivåer av forurensende partikler på Filipstadkaia kan tyde på at nærheten til E18 er en viktig kilde.

Oslo Havn og NGI mener dette er viktig kunnskap som må deles. 1. november ble resultatene presentert for kommunens etater i den interkommunale samarbeidsgruppen, Vannområde Oslo som jobber for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

- Bidraget til forurensningen av snøen i havna må sees i forhold til urban luftforurensning fra byen og ikke bare lokalt bidrag fra aktiviteten i havneområdet. Hvis myndighetene ønsker å følge opp utfordringene med konsentrasjon av miljøgifter i snø, er det behov for en veileder som beskriver prøvetaking og etablere grenser for klassifisering av forurensning i snø. Videre er det viktig å se på de øvrige kildene som bidrar til forurensning. Viktig tilførsel av miljøgifter til Oslofjorden er fra overvann og regnvann. Dette foregår gjennom hele året og ikke bare når det snør, sier Ingvild Størdal, seniorrådgiver i NGI.

Bedre renhold av kaiene

Storrengjøring i havna før vinteren. Rengjøringsprosessen foregikk ved å først vanne kaiene for å dempe støvet, så suge skitten opp med feiebilene før en til slutt gikk over områdene med spyletraktor.

Oslo Havn foretok i høst en storrengjøring før vintersesongen. Resultatene fra snøovervåkningen viser at hvis vi fjerner partiklene på kaia, fjernes også mye av forurensningen før den havner i sjøen.

- I år valgte vi å bruke støvsuger framfor feiebrett, i håp om å få med oss enda mer av skitt og forurensning før snøen faller. Vi intensiverer renholdet og leverer oppsop til godkjent deponi, sier miljøsjef Heidi Neilson.

Oslo Havns entreprenør Hadeland Maskindrift AS har feiet, børstet, spylt og brukt sugebil i havneområdene fra Ormsund til Filipstad. Metoden er den samme som brukes til å rengjøre byens gater. Kundene er pålagt å bruke like metoder for å sikre godt renhold i hele havna.

Snøfakta - Oslo Havn

 • Totalt skal 600.000 m2 med havneområder brøytes for snø. Oslo Havn har ansvar for snøbrøyting på 335.000 m2. Resten håndteres av kundene.
 • Oslo Havn har tidligere brøytet og tippet snø utenfor kaikant så fort som mulig og senest innen 24 timer etter snøfall. Bortkjøring av snø vil ta mer tid.
 • Snø langs havneveien og høyt trafikkerte områder i havna ble kjørt til snølekteren Terje for rensing i 2020/21.
 • Praksisen med å tippe snø fra kaiakant i sjøen ble stanset av Statsforvalteren i 2020.
 • Oslo Havn fikk en midlertidig tillatelse til å tippe snø i sjøen for vintersesongen 2020/21, og ble samtidig pålagt å gjennomføre et omfattende overvåkningsprogram. Overvåkningsprogram og sluttrapporten er utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Den dokumenterer mengden snø tippet i sjøen, turbiditetsovervåking, samt typer og mengden forurensning funnet i snø og sedimenter på sjøbunnen, og er oversendt Statsforvalteren. I tillegg er det utarbeidet en miljørisikovurdering for tipping av snøen til sjø.
 • I vintersesongen 2020/2021 ble det tippet i underkant av 3500 m3 snø i sjøen, samtidig ble 8500 m3 snø levert til snølekteren. Snø fra Havneveien og områder med høy trafikk ble levert til snølekteren.
 • Ingen turbiditet ble registret under tippingen. Det betyr at snøtipping ikke virvler opp eventuelt forurenset sjøbunn.
 • Oslo Havn har for vintersesongen 2020/2021 brukt totalt kr 5,2 millioner på snøhåndtering og overvåking av snø. Av dette ble kr 1,6 millioner brukt på overvåking og analyser av snøen.
 • Oslo Havn venter økte kostnader til vintervedlikehold. Ved stort snøfall vil beløpet øke betraktelig både for HAV og havnens kunder, og det kan oppstå forsinkelser i byens varelevering.
 • Bymiljøetaten har førsteretten på bruk av snølekteren til snøen fra byens gater. Kommer det en halvmeter snø, trenger havna alene mer enn halvparten (300.000 m3) av snølekterens totale sesongkapasitet på 500.000 m3.
 • Overvannshåndtering, dvs håndtering av regn og smeltevann som renner av på tette flater, er utfordrende og en prioritert oppgave i Oslo kommune. I deler av havna rengjør havneservice kaiene for å hindre at søppel og skitt forurenser sjøen. Tømming av visse sluk og overvannskummer foretas årlig.
Powered by Labrador CMS