Slik kan det bli med flytebru og rørbru i Sognefjorden med ny ferjefri E39.
Slik kan det bli med flytebru og rørbru i Sognefjorden med ny ferjefri E39.

Ferjefri E39 kan spare trafikantene for milliarder

En investering på rundt 100 milliarder i et ferjefritt E39 kan endre kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs kysten fra 20 til 13 timer.

For trafikantene kan det gi reduserte tids- og kjørekostnader på 4-6 milliarder kroner i året.

Dette går fram av statusrapporten fra Statens vegvesens utredningsprosjekt «Ferjefri E39» som nå er sendt Samferdselsdepartementet. Endelig rapport ventes å foreligge i løpet av 2013. Statusrapporten danner grunnlag for mulig omtale av prosjektet i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

I prosjektrapporten understrekes det at de samfunnsmessige effektene er vanskelig å kvantifisere. Dette er derfor noe prosjektet vil jobbe videre med i år. Beregninger viser likevel så langt at de regionale virkningene av å bygge ut og gjøre E39 ferjefri kan bli enda større enn virkningen som er beregnet for trafikantene.  Dette skyldes blant annet at når ferjene avløses av faste vegforbindelser, vil flere felles bo- og arbeidsområder bli større. Utredningene indikerer at de nasjonaløkonomiske virkningene vil være svært store.

20 års byggetid

Statusrapporten konkluderer også med at utbyggingen av en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim kan gjøres unna på 20 år dersom den gjennomføres samlet. For å klare det, kan det være behov for noen forenklinger i blant annet planleggingssystemene for måten entreprenører skal inngå kontrakt.

Utredningen har så langt vist at det er teknisk mulig å krysse alle de gjenværende fjordene langs E39 med fast bruforbindelse.  Vegvesenet mener nøkkelen til å krysse de virkelig brede og dype fjordene ligger i å sprenge grensene for den bruteknologien vi har i dag, samtidig som vi tar i bruk og videreutvikle teknologi og erfaring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen. Gjennom utredningsarbeidet har Vegvesenet kommet fram til en rekke alternative løsninger for faste forbindelser basert på hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer eller varianter og kombinasjoner av disse.

Potensiale for produksjon av fornybar kraft

Det ser også ut til at det er stort potensiale for å produsere kraft fra strøm og bølger i tilknytning til bruene. Nivået for enkelte fjorder kan ligge på 20-300 GWh pr. kilometer og år dersom bølger og strømmene er kraftige nok. I rapporten peker Vegvesenet på at dette er interessant å undersøke nærmere ut fra både strømforbruket til veg- og transportsystemet i seg selv, og av hensyn til norske klimamål.

Forsiden nå