Helikopter kartlegger grunnen under ny E16

Helikopter kartlegger grunnen under ny E16

Et helikopter med avansert utstyr for elektromagnetiske målinger skal denne uken fly langs planlagt vegtrasé for ny E16 mellom Nybakk og Slomarka.

Hensikten er å kartlegge dybder til fjell og kvikkleireforekomster. Det er første gang slike geoelektriske målinger gjøres fra helikopter i forbindelse med vegutbygging i Norge.

Hva befinner seg under bakken? Hvor langt ned må man for å finne grunnfjell?  Hvor mye av løsmassene er ustabil og skredfarlig kvikkleire? Dette er noen av spørsmålene som de helikopterbaserte resistivitetsmålingene skal bidra til å besvare.

Kvikkleire har et lavere saltinnhold enn andre typer leire. Dette gjør det mulig å se forskjell når man sender elektromagnetiske bølger gjennom bakken og måler motstand i materialene.

- Hensikten med de helikopterbaserte målingene er først og fremst å få et raskt overblikk over hvor langt ned det er løsmasser, og hvor grunnfjellet befinner seg langs den nye vegtraséen, forklarer teknisk ekspert Steinar Hermann i Norges Geotekniske Institutt (NGI), som er geoteknisk og ingeniørgeologisk rådgiver på prosjektet.

Forsiden nå