CAT 980G og CAT 375 beltegraver laster CAT 775D truck som transporterer stein fra bruddet til grovknuser eller mellomlager. Bak sees deler av det nye prosessanlegget.
CAT 980G og CAT 375 beltegraver laster CAT 775D truck som transporterer stein fra bruddet til grovknuser eller mellomlager. Bak sees deler av det nye prosessanlegget.

NorStone tenker «prosess»

Husker du saken om NorStone  i A&T nummer 6/7, 2000? Den er skrevet av Bjørn Erik Nyberg.

Pay & Brinck overrakte blomster og bløtekake i anledning kjøpet av fire CAT-maskiner. Fra venstre: salgssjef Paul Moi, Pay & Brinck, bergingeniør Knut Petter Netland, NorStone, driftsleder Tore Dale, NorStone og salgsingeniør Toralv Mjelde, Pay & Brinck.
Pay & Brinck overrakte blomster og bløtekake i anledning kjøpet av fire CAT-maskiner. Fra venstre: salgssjef Paul Moi, Pay & Brinck, bergingeniør Knut Petter Netland, NorStone, driftsleder Tore Dale, NorStone og salgsingeniør Toralv Mjelde, Pay & Brinck.

- Å tenke hele prosesser er mangelvare i denne type industri, for normalt snakker man kun om isolerte enheter. Derfor er det viktig selv å bygge opp kompetansen innen tilslagsbransjen. Her hos NorStone Askøy har vi foretatt en prosessgjennomgang. Resultatet har medført at produksjonsanlegget nå er tilpasset både forekomsten og markedet. I en bransje hvor tilgang på ressurser med fornuftige rammebetingelser for drift er begrenset, vil det bli større fokus på hvordan man utnytter de ressurs­ene man har. Derfor vil vi foreta tilsvarende vurdering  NorStone også på andre anlegg, sier beringeniør Knut Petter Netland til A&T.

- Idéen ble unnfanget for drøyt halvannet år siden, sier bergingeniør  Netland. Han var med fra begynnelsen og startet å arbeide med et prosjekt som skulle se nærmere på å utnytte ressursene bedre og redusere kostnadene. Konklusjonen på prosjektarbeidet endte opp i en utstyrspakke for de mest kapitalkrevende maskininvesteringene, samt omfattende ombygginger i prosessen. Dette var i grunnen en kreativ løsning for å nå ett mål, med begrensede investeringsrammer, sier Netland.

Investering på 20 millioner

- Gjennom en totalavtale med Pay & Brinck AS har vi kontroll på så vel finanskostnader som driftskostnader på våre fire nyanskaffede CAT-maskiner. Det er første gang i NorStones  historie på Askøy at vi inngår en slik avtale, men den gir oss god økonomistyring, større fleksibilitet,  bedre prosesstyring og bedre kvalitet. Hele omstruktureringen koster ca. 20 millioner, hvorav maskinkostnadene beløper seg til ca. 14 millioner kroner. Årsproduksjonen ventes fortsatt å ligge i underkant av 700.000 tonn stein, sier driftsleder Tore Dale.

-Begrunnelsen for prinsippet om en utstyrspakke lå i at vi valgte å legge investeringskostnadene i prosessutstyr og ikke i en maskinpark. Dette har ført til at vi selv har tatt hånd om alt produksjonsutstyr som inkluderer graving, lasting, transport og produksjon. Vi hadde også behov for å øke den faste bemanningen for å kunne håndtere båtlasting bedre. Omleggingen medførte av vi har styrket organisasjonen med to personer for å betjene maskinparken, samt delta i båtlasting.

Norstone bruker Vestfold Fjellboring AS til boring og sprengning. Boringen blir foretatt med en Tamrock Ranger 700 med 3 1/2 tommers borkrone.

Prosessutstyret er levert av Maskin AS Argo.

Maskinførerne er så langt fornøyd med maskinene. Fra venstre nestleder og driftsassistent, Roald Håpoldsøy, Torbjørn Halvorsen og Asbjørn Oksnes.
Maskinførerne er så langt fornøyd med maskinene. Fra venstre nestleder og driftsassistent, Roald Håpoldsøy, Torbjørn Halvorsen og Asbjørn Oksnes.

Forutsigbare kostnader

Avtalen ble inngått i august 1999 og er gjeldende fra januar 2000. Salgssjef Paul Moi og salgsingeniør Toralv Mjelde hos Pay & Brinck, Region Vest, har deltatt aktivt for å få avtalen i havn. Maskinparken består av en 65 tonns CAT truck 775D, en 85 tonns CAT 375 gravemaskin, utstyrt med 5,2 m3 Kleppskuffe og to CAT 980G hjullastere med skuffestørrelser fra 5,5 til 6,5 m3. I tillegg har NorStone anskaffet seg en godt brukt veihøvel, CAT 140G 1975 modell. Høvelen er en betingelse for å greie å holde transportveien i god nok stand slik at ønsket kapasitet i bruddet kan holdes.

- Med dette opplegget  blir kostnadene hos NorStone mer forutsigbare. Selv må selskapet bekoste typiske slitedeler som dekk, beltesko og slitasje på skuffene, opplyser Paul Moi som har bidratt til den største avtalen i sitt slag til nå hos Pay & Brinck. Avtalen er inngått for fem år med opsjon på å kunne tilpasse maskinparken i løpet av perioden.

Kvalitetsøkning og større fleksibilitet

- Summen av disse vesentlige omleggingene er at vi skal få enda bedre kvalitet, sier Tore Dale. Kvalitetsøkningen oppnår vi gjennom et større mellomlager som gir oss økt fleksibilitet i prosessen, samt mulighet til en bedre kontroll med geologien. Omleggingen fører til at vi klarer å holde produksjonen nede på ett skift for grovknuseren.

Knut Petter Netland beskriver hva som skjer i produksjonen på denne måten:

- Prosessanlegget er delt i anlegg for grovknusing og for finknusing. Grovanlegget inkluderer grovknuser, sikt og ett mellomlager. I grovanlegget er det lagt opp til produksjon i to strukturer, i den ene produseres ferdigproduktene 0-11mm og 20-120med mer. Samtidig  fjernes grovesubbus for videre bearbeiding i finknuseanlegget., mens man i den andre linjen fjerner kun grovsubbus for videre prosess.

I prinsippet hadde man også en tilsvarende funksjon tidligere, men prosessen har ikke fungert slik på grunn av at den totale prosessen fra brudd til finanlegg ikke ble vurdert, samt at man ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til geologien i forekomsten.

- Vi har hatt noen utfordringer på innkjøring av produksjonsutstyret, poengterer Netland. Det er dimensjonert for 700 tonn i timen, men noe driftsstans på sikt og nedløp førte til nedsatt produksjon i oppstarten de første månedene. I løpet av 14 dager vil dette være utbedret, slik at  vi igjen  kan kjøre full produksjon.

Opplegget for maskinparken forøvrig har fungert bra, og produksjonen har vært etter planen. Nå er det rett før vi går inn i feriemåneden, og da reduserer vi til ett skift, sier Dale som ser fram til en ferieavkobling.

NorStone på Askøy ligger ved sjøen og 95% av produksjonen transporteres med skip.
NorStone på Askøy ligger ved sjøen og 95% av produksjonen transporteres med skip.

NorStone og produksjonen

NorStone etablerete seg på Askøy i 1986. Anlegget sysselsetter 20 personer hvorav 15 er heltidsansatte. Det er budsjettert med en årsproduksjon på 700.000 tonn, og godt og vel 95% vil bli transportert til mottager med skip. Bedriften venter å omsette stein for ca. 30 millioner kroner i 2000.

Det største markedet i Norge er ferdigblandet stein til Statens vegvesens asfaltproduksjon. Under hvert lager ligger en kulvert med matere. Dette gjør det mulig å ta ut det rette blandingsforhold direkte i en 90 meter lang kulvert med tran­sportbånd ut til skipet. Et annet marked er offshore som bruker pukk som overdekning til rørledninger.

Konsernet har syv heleide og to deleide produksjonsanlegg i Norge som produserte ca. 5,5 millioner tonn i 1999. NorStone, Askøy har råstoff for steinproduksjon i 25 år. Bedriften har fått konsesjon for betydelige utvidelser, og området inneholder rundt 20 millioner tonn stein.

Forsiden nå