En del ansatte i AF Gruppen fotografert på selskapets første storjobb i egen regi, NSBs vognhall i Lodalen i Oslo. Fra høyre: Oddvar Hompland, Per Aftreth, Kjetil Skogheim, Per Chr. Asakskogen, Leif Jørgen Moger (foran), Jarle Dvergsdal og Olav Lassemo.
En del ansatte i AF Gruppen fotografert på selskapets første storjobb i egen regi, NSBs vognhall i Lodalen i Oslo. Fra høyre: Oddvar Hompland, Per Aftreth, Kjetil Skogheim, Per Chr. Asakskogen, Leif Jørgen Moger (foran), Jarle Dvergsdal og Olav Lassemo.

Nyetablerte AF Gruppen omsatte for 117,5 mill

Husker du denne saken om nyetablerte AF Gruppen fra A&T nummer 5, 1987? Den blir gjengitt i sin helhet.

Med en omsetning på 117,5 mill. kroner og et overskudd på snaue 7 % før årsoppgjørsdisposisjoner i første driftsår, plasserer AF Gruppen, med tilhørende datterselskap AF Spesialprosjekt A/S og AF Oslo Entreprenør A/S, seg som en av de spennende entreprenørkonstellasjonene her i landet. Selskapet ble etablert i årsskiftet 1985/86, hovedsakelig av folk som tidligere har vært ansatt hos Ing. F. Selmer, og ikke ønsket å fortsette da selskapet kom over på Arne Sandes hender.

AF Gruppen går inn i 1987 med en ordrereserve på 300 mill. kroner, og selskapets ledelse regner med en produksjon på 200 mill. kroner.

- Det ligger omtrent på nivå med aktiviteten i 1986, idet vi for store deler av selskapet ikke kom i gang med produksjon før 4-5 måneder av året var gått, sier Leif Jørgen Moger, daglig leder av AF Oslo Entreprenør.

Omsetningen i 1986 fordelte seg med 72 mill. kroner gjennom AF Oslo Entreprenør med avdelinger og det resterende på AF Spesialprosjekt ved Dokka-utbyggingen.

- Hvordan harmonerer en omsetning på 117,5 mill. kroner med de prognosene som ble lagt ved etablering av AF Gruppen?

- Etter første driftsår, hvor vi som nevnt ikke kom i produksjon for hele selskapet før langt ut i første halvår, ligger vi omsetningsmessig der vi regnet med å være 3. driftsår. Det er vel en kombinasjon av tilfeldigheter og flaks, men jeg skal ikke skjule at vi er svært fornøyd med resultatet. Alle etableringskostnadene er med.

- Hvordan er eierforholdet i gruppen?

- AF Gruppen eies av de ansatte, mens AF Oslo Entreprenør og AF Spesialprosjekt igjen er heleide datterselskap av AF Gruppen. Vår grunnleggende filosofi er at de ansatte skal eie selskapet, og vi følger disse to hovedlinjene:

1. Organisering i selvstyrende grupper som er ansvarlig ved hvert prosjekt.

2. Målsettingen er å få alle delaktig i produksjonen.

Våre grunnteser er at vi skal være et selskap som gjør en jobb det er behov for, vi skal være kjemisk frie for stabsfunksjoner, og vi skal ha et skikkelig regnskaps- og oppfølgingsopplegg knyttet til den enkelte jobb. Ved å unngå en sentralt plassert styringsenhet slipper vi mellomsjiktet med stabsmannen som sitter og skriver rapporter til sjefen og så videre, hevder Moger.

Store jobber

AF Gruppen fikk en brakstart idet Oslo Entreprenør i hard konkurranse og meget overraskende fikk entreprisen på NSBs vognhall i Lodalen i Oslo. Det var en jobb til 90 mill. kroner som med tilførte sideentrepriser kommer på ca. 160 mill. kroner. Arbeidet på den 380 meter lange hallen - i dagligtale betegnet som Katedralen - skal være sluttført neste sommer.

I tillegg har andre avdelinger innen Oslo Entreprenør utført jobber for til sammen 29 mill. kroner, jobber med fjernvarmeanlegg, veiarbeider for Oslo Vegvesen og injeksjonsarbeider. En gruppe under ledelse av siv. ingeniør Knut Fossum arbeider med injeksjonsteknikk, tetting av betong og skadeutbedring. Blant jobbene som er utført er ettertetting på Norges Banks bygg i Oslo. Det drøye halvåret avdelingen var i arbeid i 1986, omsatte den for 7 mill. kroner.

Nok en storjobb har AF Oslo Entreprenør fått, nemlig Fjellinjen med tunnel under Oslo. Prosjektet er i samarbeid med Astrup Høyer, svenske ABV og med siv. ingeniør Svein Solum fra AF som prosjektleder.

Når det gjelder AF Spesialprosjekt har aktiviteten helt og holdent vært konsentrert om Dam Dokkfløy i arbeidsfellesskap med Astrup Høyer.

I løpet av den korte tiden AF Gruppen har vært i drift, har det markert seg, og ved årsskiftet sto ca. 100 på lønningslisten.

- Hva så med videre vekst, Moger?

- Vi tar ikke sikte på ytterligere opptrapping. I stedet vil vi konsentrere oss om å få igjen pusten, og konsolidere driften. Målet er å gjøre skikkelig arbeid og å få til et akseptabelt økonomisk resultat. 1986-tallene er tilfredsstillende, men så har vi jo heller ikke hatt gamle og dårlige kontrakter å slite med - som visse andre entreprenører, sier han.

Forsiden nå