Regjeringen vil starte fv. 714-utbygging til 680 mill

Regjeringen vil starte fv. 714-utbygging til 680 mill

- Fylkesvei 714, «Lakseveien», blir enda tryggere og får høyere standard og kortere kjøretid.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om delvis bompengefinansiering av utbygging av deler av fylkesvei 714 på den 58 kim lange strekningen Stokkhaugen i Orkdal kommune - Sunde i Snillfjord kommune, i Sør-Trøndelag.

Forslaget ble lagt fram i statsråd fredag 21. juni.

- For kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya er fylkesvei 714 hovedveien for trafikk til og fra Orkdal og Trondheim. En stor del av oppdrettsnæringen i Sør-Trøndelag ligger i dette området. Utbygging og utbedring av veien er viktig for utvikling og verdiskaping i regionen, sier samferdselsministeren.

Forslaget om delvis bompengefinansiering omfatter trinn 1 for tiltak på strekningen Stokkhaugen - Sunde. Flere delprosjekter i byggetrinn 1 er allerede startet eller fullførte med fylkeskommunal finansiering.

Innenfor byggetrinn 1 er det også lagt opp til utbygging av disse to nye prosjektene:

  • Ny vei og tunneler i Snilldal, medregnet Fossatunnelen og Snilldalstunnelen. Her skal det bygges to tunneler og ei bru for å erstatte dagens vei, som er bratt, har flere skarpe svinger og er utsatt for ras. Prosjektet er ventet å føre til en innkorting på ca. 2 km.
  • Ny vei utenom Krokstadøra med bru over Snilldalselva og Bergselva og med Åliatunnelen.

Utbyggingen av trinn 1 er beregnet å koste i alt 680 mill. 2013-kroner. I tråd med vedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune og berørte kommuner, skal utbyggingen i trinn 1 finansieres med 340 mill. kroner i fylkeskommunale midler og 340 mill. kroner i bompenger.

Byggetrinn 2

I forslaget er det også planer om et trinn 2 med flere nye utbygginger og tiltak på strekningen Stokkhaugen - Sunde, blant annet kryssing av Åstfjorden. Denne fjordkryssingen er det største delprosjektet, og er ventet å utgjøre ca. halvparten av de samlede utbyggingskostnadene for trinn 1 og trinn 2. 

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en sak om videre utbygging av fylkesvei 714 mellom Stokkhaugen og Sunde når «nødvendige avklaringer foreligger».

Forsiden nå