Veidekke: Bygg- og anleggsmarkedet vil vokse

Veidekke: Bygg- og anleggsmarkedet vil vokse

Og det i hele Skandinavia.

Veidekke har tro på at de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene vil løftes av bedre internasjonale konjunkturer i 2014. Dette gjelder spesielt i Sverige og Danmark.

- Vi forventer en årlig vekst i bygg- og anleggs­markedene i de skandinaviske landene på 2 til 3%, med sterkest vekstpotensial i Sverige og Danmark, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Normalisering i Norge

- De siste kvartalene har vi sett at den norske BNP-veksten har avtatt og at boligmarkedet er noe mer avdempet. Etter en toårsperiode med sterk vekst i norsk økonomi peker dermed trenden i retning av en mer normal markedssituasjon fremover. Den kraftige veksten har bidratt til press på kapasiteten i flere markeder, så en avmatning for en periode kan tolkes positivt, sier Albriktsen.

Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt og rentenivået forventes å være lavt gjennom 2014. Dermed vil husholdningene fortsatt ha god kjøpekraft, noe som bidrar til forbruksvekst og et godt bolig­marked i 2014, ifølge Veidekke.

- Regjeringsskiftet gir ikke merkbare konsekvenser på kort sikt, og offentlig sektor ventes å øke investeringene i tråd med annonserte planer - spesielt på samferdselssiden.  

I 2014 forventes det at bygg- og anleggsmarkedet vil fortsette å vokse. Veidekke tror veksten blir sterkes i anleggsmar­kedet med store samferdselssatsinger og kraftutbygginger som sentrale driv­kref­ter. På byggsiden antas boliginvesteringene å flate noe ut, men samlet sett fortsatt vise vekst.

Sverige: God fart inn i 2014

BNP-veksten i første halvår har som forventet vært meget svak i Sverige, trukket ned av lav etterspørsel i eksportsektoren. I tråd med internasjonale konjunkturer ventes bedring i høst. Arbeidsmarkedet har kommet sterkere gjennom de siste kvartalene enn forventet, med fall i ledigheten som styrker troen på solid oppsving. De nyeste prognosene tyder på en BNP-vekst i størrelsesorden 2,5 - 3 % for 2014, der bolig- og industriinvesteringer vil være en viktig drivkraft. Dette gir positive forventninger til det svenske bygg- og anleggsmarkedet neste år etter nedgangen i 2013. Alle sektorer ventes å peke opp. 

Mot bedre tider i Danmark

Boligprisene i København har det siste året økt med 12 %, og siden mars har de danske forbrukernes tillit til økonomien økt sterkt. BNP-veksten i andre kvartal var overraskende høy, og arbeidsmarkedet har også vist en positiv utvikling.

- Vi venter at investeringer vil bli en viktig del av det danske vekstbildet fremover fordi nivået per i dag er såpass lavt. Veksten i det danske bygg- og anleggsmarkedet vil kunne bli den sterkeste i Skandinavia allerede i 2014, men fra et lavt nivå, avslutter Albriktsen.

Forsiden nå