Det har vært relativt stor økning i omsetningen av påbygg og tilhengere fra ifjor til i år.
Det har vært relativt stor økning i omsetningen av påbygg og tilhengere fra ifjor til i år.

Vekst innenfor påbygg

Når Påbyggergruppen innenfor Norsk Industri samles til årsmøte på Holmen Fjordhotell 31. mai og 1. juni, er det i visshet om at påbyggleveransene årets fire første måneder er en god del større enn i samme tidsrom ifjor.

Påbyggstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken er ikke lett lesbart stoff. I sin opprinnelige utførelse var den myntet på Forsvarets behov for sivile biler ved en eventuell mobilisering, og dette henger fortsatt igjen i inndelingen. Vi skal prøve å gjøre det litt enklere for våre lesere.

Dumper

Det foregår mye utbygging av infrastruktur i kongeriket, og dette gir seg utslag i dumpermarkedet. I årets fire første måneder er det registrert 171 dumperbiler, mot 129 i samme periode ifjor. Det er en økning på 32,6%. Når det gjelder dumperhengere, er økningen enda større. Til og med april er det registrert 66 påhengsvogner (kjerrer), 18 slepvogner og 41 semitrailere, sammenlignet med henholdsvis 35, 12 og 20 enheter i 2011. Samlet gir det en vekst på hele 86,6%.

Av andre typer tippbiler er det registrert 34 i år, som er én mer enn i fjor, mens tallene for andre tipphengere er 17 i år og 4 ifjor, altså drøyt en firedobling, men utgangspunktet er jo lavt.

Når det gjelder kranbiler av alle slag, er det registrert 63 i år og 47 i fjor, en økning på 34,0%.

Godsbiler

Innenfor generell godstransport ble det til og med april i år registrert 61 planbiler med og uten kapell, mot 36 ifjor, en økning på hele 69,4 prosent. På hengersiden ble det registrert 97 i år og 79 i fjor, opp 22,8%. At det er registrert flere hengere enn biler, har selvsagt en sammenheng med at antall semitrailere er stort. Trekkvogner har en egen rubrikk i statistikken, med 378 enheter i år, mot 325 ifjor, en økning på 17,3%.

Av skapbiler i alle størrelser over 3,5 tonn er det registrert 343 til og med april i år, mot 263 i samme periode ifjor. Det er en økning på 29,9%. Skaphengere økte bare med 2,5%, fra 159 i 2011 til 163 i 2012.

Tank og tømmer

Tank og tømmer er de eneste påbygg-grupper som viser tilbakegang. Av tankbiler ble det registrert 33 i år, en nedgang på 10 (- 23,3%) fra ifjor. Av tankhengere ble det registrert 33 i 2011 og en færre i år, 3,0% tilbake.

Tilbakegangen er også klar når det gjelder tømmerpåbygg. Det er registrert 19 tømmerbiler i årets fire første måneder i år, mot 23 i samme periode ifjor, en tilbakegang på 17,4%. Det ble registrert to tømmerhengere ifjor og ingen i år. Man skal imidlertid ta med i betraktningen at tank og tømmer er så små spesialområder at utslagene i prosent lett blir store.

Andre påbygg

Andre typer påbygg viser en bra økning, i hvert fall når det gjelder bil. Her ble det registrert 355 enheter i år og 303 samme periode ifjor, en økning på 17,2%. Av hengere med andre typer påbygg ble det registrert 138 de fire første måneder ifjor mot 154 i år, en pluss på 11,6%. Hvis vi imidlertid unntar 15 dolly i år (ingen ifjor), er det en vekst på bare én enhet fra ifjor til i år (pluss 0,7%).

Godkjenningsdirektivet

Et av hovedpunktene under årsmøtet i Påbyggergruppen blir uten tvil det såkalte godkjenningsdirektivet fra EU. Direktivet innebærer typegodkjenning eller enkeltgodkjenning av blant annet tilhengere og påbygg. Direktivet skulle ha vært implementert for lengst, men gjennomføringen er foreløpig utsatt. Påbyggernes tillitsvalgte og andre i bransjen arbeider nå iherdige for at regelverket her i landet skal bli til å leve med.

Ett av spørsmålene er hvor omfattende dokumentasjon som vil kreves for å få et kjøretøy registrert og dermed hvor tidkrevende det vil bli å få et påbygg eller en tilhenger godkjent. Mange norske påbyggleverandører er relativt små firmaer med varierende egenproduksjon. Frykten har vært at det vil bli så krevende å tilfredsstille godkjenningsdirektivet at enkelte vil velge å gi opp virksomheten. Fra påbyggerhold blir det imidlertid påpekt at man har en god dialog med norske myndigheter, og at man tror dette vil resultere i et fornuftig regelverk tilpasset norske forhold.

Forsiden nå