Vogntog A og B frontkolliderte. Vogntog C og D kom etter at den første ulykken hadde skjedd, og klarte ikke å stoppe i tide.

Rapport om møteulykke mellom to vogntog på E6

Begge førerne omkom da to vogntog frontkolliderte på E6 ved Storslagmannsvika ved Hamarøy i Nordland 8. januar 2020.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Onsdag 8. januar 2020 klokken 2210 frontkolliderte to vogntog i en kurve på E6 ved Tømmerneset i Hamarøy kommune. Begge førerne omkom umiddelbart.

Ulykken ble utløst av at vogntog A, som kjørte nordover, mistet veigrepet i sitt kjørefelt ved inngangen til kurven og kom over i motgående kjørefelt der vogntog B befant seg.

Kort tid etter kollisjonen kom ytterligere to vogntog kjørende sørfra. Disse vogntogene klarte ikke å stoppe og kjørte inn i de to forulykkede vogntogene. En av disse førerne pådro seg mindre fysiske skader.

Hastighetsberegninger basert på opptak fra dashbordkameraet til vogntog B, viser at vogntog A holdt en hastighet på ca. 70 km/t rett før kollisjonen.

Statens havarikommisjon (SHK) publiserte 14. desember 2021 en rapport om ulykken. Havarikommisjonen mener at vogntog A hadde for høy hastighet i forhold til tilgjengelig friksjon ved inngangen til kurven og at vogntoget mistet veigrepet på framhjulene og kom over i motgående kjørefelt. Det var utfordrende værforhold på ulykkesdagen med tiltagende nedbør i form av snø utover ettermiddagen. På ulykkestidspunktet var veistrekningen dekket av snø og føreforholdene var ifølge havarikommisjonen «identifiserbare for førerne».

Havarikommisjonens undersøkelser har vist at maksimal syklustid (tid mellom iverksettelse av tiltak) for både brøyting og strøing i nordgående kjøreretning var oversteget. SHK mener dette er «uheldig sett i lys av værutviklingen i det aktuelle området og veibanetilstanden da ulykken inntraff».

Undersøkelsene av kjøretøyene etter ulykken viste at lasten i begge vogntog forskjøv seg under kollisjonen. Deler av lasten i vogntog A var mangelfullt sikret og kom ut gjennom siden på vekselbeholderen på vogntoget. Lasten til vogntog B var plassert mot frontveggen av semitraileren, men uten ytterligere sikring. Frontveggen ble utsatt for langt større krefter enn hva den var konstruert for. Dette resulterte i at en betydelig del av lasten ble skjøvet inn i og gjennom frontveggen på semitraileren og inn i førerhytta.

- Bedre sikring av lasten, i kombinasjon med en sterkere veggstruktur (eksempelvis en XL-sertifisert lastbærer), kunne ha bidratt til å redusere skadeomfanget på baksiden av førerhuset til vogntog B, selv om det er usikkert om dette hadde endret overlevelsesmulighetene i førerhytta i denne kollisjonen, skriver SHK i rapporten.

Begge førerne fraktet gods som de ikke hadde lastet selv. Selv om føreren er den som til sist bærer ansvaret for at lasten er tilstrekkelig sikret under transporten, mener SHK at det i enkelte situasjoner er vanskelig for føreren å ivareta dette ansvaret. Enten ved at føreren mottar en lastbærer som er plombert/låst eller ved at godset allerede er ferdig opplastet, og at etterkontroll av sikringen vanskelig lar seg gjennomføre.

Intervjuer med blant annet Statens vegvesen, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), transportører og andre aktører i bransjen danner et bilde av at dette er en kjent problemstilling både for bedriftene involvert i ulykken og andre transportfirmaer.

Ifølge Statens vegvesens avdekker deres kontroller jevnlig feil og mangler ved sikring, og ofte på transporter som førerne selv ikke har mulighet til å kontrollere.

Statens havarikommisjon fremmer en sikkerhetstilråding som følge av undersøkelsen:

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2021/11T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 i Hamarøy kommune 8. januar 2020 har avdekket av begge de involverte vogntogene hadde mangler ved lastsikringen. Begge transportene var lastet opp av andre enn sjåførene selv, og førerne hadde i liten grad mulighet til å kontrollere lastsikringen før kjøring. Undersøkelsen har videre vist at TINE SA på ulykkestidspunktet ikke hadde satt krav til dokumentert kompetanse innen lastsikring for sitt personell. SHK mener at dette er en generell problemstilling ved lasting av lastbærere på terminaler og omlastingsplasser.

Statens havarikommisjon tilrår at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tar et initiativ for å etablere et faglig forum rettet mot transportbransjen, med den hensikt å heve bransjestandarden for sikring av last på lastbærere på terminaler og omlastingsplasser.

Powered by Labrador CMS