Boreapplikasjonen fra Sandvik som ble levert til Lundhs i Larvik i 2016 hadde det foreskrevne buret (bildet). Dette ble imidlertid fjernet etter at Sandviks verdensnyhet «Non Rotating Rods (NRR)» ble montert.
Boreapplikasjonen fra Sandvik som ble levert til Lundhs i Larvik i 2016 hadde det foreskrevne buret (bildet). Dette ble imidlertid fjernet etter at Sandviks verdensnyhet «Non Rotating Rods (NRR)» ble montert.

Derfor kreves bur på borerigger

Innlegg fra fagsjef Njål Hagen i Maskingrossisternes Forening (MGF) om det unike norske regelverket som krever at rigger levert også før 2015 må ha sikkerhetsbur.

Publisert Sist oppdatert

Innlegg: Høsten 2014 ble det i EU innført en ny standard for sikring av bevegelige deler på borerigger. Så vidt oss bekjent har alle andre stater i EØS uttalt at den nye standarden skal gjelde for rigger produsert etter at den trådde i kraft.

For å tilfredsstille den nye standarden, har de fleste produsentene valgt en løsning med å montere et bur rundt borestrengen på nye rigger, dvs. rigger levert etter januar 2015.

Det er oss bekjent ikke krav i andre EØS-stater at den nye standarden har tilbakevirkende kraft.

Annen oppfatning

Arbeidstilsynet i Norge er av en annen oppfatning. Det hevder kravet alltid har vært der (siden 1995) og krever at alle rigger skal tilfredsstille den nye standarden, dette med bakgrunn i paragraf 10-14 i «Forskrift om utførelse av arbeid».

Oppgradering

Det medfører store praktiske og tekniske vanskeligheter å oppgradere alle eksisterende rigger i samsvar med ny standard slik Arbeidstilsynet krever.

Dette er rigger som er bygget/solgt etter tidligere standard. Riggene fra før 2015 har sikkerhetsutstyr i form av nødstoppsnor som Arbeidstilsynet må ha vurdert som sikkert nok ved å godta samsvarserklæring av borerigger.

Utfordringer

En påbygging eller ettermontering av bur eller annet sikkerhetsutstyr som skal ivareta samme funksjon, vil medføre store tekniske utfordringer, spesielt i forhold til at bruken av utstyret skal ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Konsekvensene ved utstyr som blir montert feil og ikke er iht. til regelverket, vil også kunne øke faren for skade ved bruk av riggen.

Kun i Norge

I og med at det kun er i Norge den nye standarden har tilbakevirkende kraft, er det ikke gjort i en håndvending å få på plass utstyr til «gamle» rigger. Vekten av en bur-løsning kan påvirke riggens vektbalanse, og det kan også føre til at riggen må bygges om for et betydelig beløp.

Det arbeides med å finne elektroniske løsninger, men igjen tar dette tid å implementere i og med at det kun gjelder for det norske markedet.

Møte i mars

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Maskingrossiternes Forening (MGF), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Arbeidsmandsforbund møtte Arbeidstilsynet i mars om «bur-saken».

Njål Hagen
Fagsjef i Maskingrossisternes Forening