F.v: Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten, byggeleder Odd Helge Innerdal og kontrollingeniør Carina Farstad. Foto Statens vegvesen
F.v: Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten, byggeleder Odd Helge Innerdal og kontrollingeniør Carina Farstad. Foto Statens vegvesen

Fem vil rydde skog

Torsdag 21. januar holdt Statens vegvesen tilbudsåpning for skogrydding langs riksvei 70.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten omfatter rydding av skog og fjerning av hogstavfall fra Saghøgda til Venåssaga i Møre og Romsdal, en strekning på ca. 6 km. Vegvesenet mottok fem tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva

Vatn Maskinstasjon AS

4 765 451,20 kr

SN Entreprenør AS

2 617 030,00 kr

Skogkompaniet AS

1 392 440,00 kr

Næsbø Skog AS

1 953 480,00 kr

Arbeidsfelleskapet Geir Vågen AS og Tingvoll Skogservice AS

3 852 120,00 kr

Start i februar

Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten er godt fornøyd med interessen. Nå blir det gjennomgang og kontrollregning av tilbudene

- Vi er ivrige på å komme i gang, men det vil ennå ta litt tid før fysisk oppstart. Offentlige anskaffelser må følge spillereglene, og her er det både nemdbehandlig og klagefrister som må overholdes, men vi håper å være i gang i løpet av februar, sier Gjelsten.

Del av stort prosjekt

Strekningen Meisingset-Saghøgda på riksvei 70 er 9,7 km lang. Deler av strekningen har dårlig bæreevne, som medfører telehiv og dårlige kjøreforhold over lengre perioder om vinteren og våren.

Strekningen har skarpe kurver i kombinasjon med varierende stigning og veibredde. Krysset med fylkesvei 302 på Meisingset og mange av avkjørslene har dårlige siktforhold. Det er nedsatt fartsgrense til 60 km/t gjennom Meisingset og nærmest Saghøgda.

Det skal bygges ny trasé som i hovedsak følger eksisterende riksvei 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger. Det skal bygges ny bru over Storelva som erstatning for dagens bru.

På Meisingset blir veien lagt i en ny trasé nærmere Hanemsvatnet. Veien føres rett fram etter brua over Storelva, gjennom kulturbeitelandskap og skog, før den knyttes til eksisterende vei øst for Venåsmyra. Beregnet byggetid er 2 til 2,5 år. Prislappen er beregnet til ca. en halv milliard kroner inkludert merverdiavgift.

Prosjektet deles inn i fire entrepriser:

1. Skogrydding Saghøgda-Venåssaga.
2. Veibygging Saghøgda-Håkkåsvatnet.
3. Veibygging Håkkåsvatnet-Meisingset
4. Støytiltak langs hele strekningen.