Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) mottok Rapporten om kabotasje på veg i Norge fra arbeidsgruppens leder, ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferdselsdepartementet.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) mottok Rapporten om kabotasje på veg i Norge fra arbeidsgruppens leder, ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferdselsdepartementet.

- Kabotasjebrudd bør minst koste 40.000 kroner

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne i kampen mot ulovlig kabotasje. 26. mars mottok han en rapport fra en arbeidsgruppe Samferdselsdepartementet har nedsatt.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsministeren mener det er av avgjørende betydning at transportbransjen nå kommer med innspill når det gjelder lovlig og ulovlig kabotasje.

Han mottok onsdag 26. mars rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje, og brudd på kabotasjereglene.

24 forslag

Rapporten peker på en rekke utfordringer og inneholder 24 forslag til tiltak. Arbeidsgruppen er uenige om 10 av tiltakene.

Gruppen er enig om at det må brukes sterkere lut for å få bukt med kabotasjeproblemet og øke innsatsen på tungbil.

Det understrekes blant annet at bøtesatsene for kabotasjebrudd på 20.000-30.000 kroner er altfor lave.

- Den satsen må minst dobles, sier arbeidsgruppens leder, ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferdselsdepartementet.

Solvik-Olsen i kamphumør

- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter, sa samferdselsministeren på pressekonferansen i anledning overleveringen av rapporten.

Arbeidsgruppen ble satt ned av Samferdselsdepartementet i fjor for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

- Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt denne virksomheten er bredt diskutert i de berørte næringene, sier samferdselsministeren.

Økning

- Flere aktører i norsk transportbransje peker på at både lovlig og ulovlig kabotasje har økt betraktelig, og at ulikhetene i lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandske og norske aktører medvirker til at norsk transportbransje taper markedsandeler.

Rapporten gjenspeiler at oppfatningene av omfanget og effekten av kabotasje er delte blant arbeidsgruppens medlemmer. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med sine synspunkter og innspill. Fristen for slike innspill er 21. april 2014.

Arbeidsgruppens medlemmer:

•Administrerende direktør Jon H. Stordrange fra NHO Transport

•Direktør for næringspolitikk Erling Sæther fra NHO Logistikk og Transport

•Forbundsleder Per Madsen fra Norges Lastebileier‐Forbund

•Forbundsleder Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet

•Utreder Geir Kvam fra Norsk Transportarbeiderforbund

•Seniorrådgiver Morten Sandberg fra Hovedorganisasjonen Virke

•Direktør Tore Eugen Kvalheim fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

•Politiinspektør Jan Morgan Guttormsen fra Politidirektoratet

•Fungerende avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen fra Vegdirektoratet

•Fra Samferdselsdepartementet: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen (leder av arbeidsgruppen), avdelingsdirektør Arnfinn Øen

•Sekretariat: Fra Samferdselsdepartementet; fagdirektør Carsten Horn‐Hanssen og seniorrådgiver Lone Bruvold Hansen. Fra Vegdirektoratet; seniorrådgiver Silje Alund.