E6-bygging billigere en først antatt


Publisert

E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag er på ca. 64 kilometer og skal hovedsakelig bygges ut som firefelts vei. Det skal være 110 km/t på mesteparten av strekningen.

- For dette prosjektet har Nye Veier fokusert på å optimalisere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å redusere reisetiden og kostnadene. Selskapet har i dette arbeidet klart å få til en utbygging av hovedsakelig firefelts motorvei for en lavere kostnad enn da de overtok prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Prosjektet ferdig i 2030

Prosjektet består av to deler: E6 Ulsberg – Vindåsliene og E6 Korporalsbrua – Melhus sentrum.

Delen imellom, E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, bygges ut av Statens vegvesen og skal etter planen stå ferdig i 2020. Nye Veier legger opp til byggestart på delstrekningen E6 Kvål – Melhus sentrum i 2019 med ferdigstillelse i 2020.

For de øvrige delstrekningene vil rekkefølge og tidspunkt for utbygging avgjøres av Nye Veier i deres kontinuerlige porteføljeprioriteringer. I de finansielle beregningen er det lagt til grunn at den samlede utbyggingen skal være ferdig i 2030.

Fra 16,9 til 15,0 milliarder kroner

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 16,9 milliarder kroner. Nye Veier har gjennomgått prosjektet på nytt og identifisert mulige kostnadsbesparelser på om lag 1,9 milliarder kroner. Dermed er prosjektet nå kalkulert til å ha en forventet kostnad på 15,0 milliarder kroner.

Selskapet vil arbeide videre med å finne ytterligere kostnadsbesparende løsninger.

De kostnadsbesparelser som Nye Veier så langt har funnet, har gjort det mulig å legge til grunn et takstnivå for bompengene som ligger 10 prosent lavere enn i de lokale vedtakene i tre av de fem foreslåtte bomstasjonene på ny E6.

I tillegg er det i proposisjonen lagt til grunn at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 ikke blir etablert.

Les mer: Prop. 82 S (2018-2019) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag