- Regjeringen ønsker at mer avfall fra byggeaktiviteter skal materialgjenvinnes eller gjenbrukes. Siden 2015 har mengden tegl og betong som er deponert, økt i volum. Denne utviklingen vil regjeringen snu. Derfor endrer vi nå avfallsforskriften slik at mer tegl og betong kan brukes en gang til, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det er spesielt i veiprosjekter, og når man bygger støyvoller og parkeringsplasser at tegl og betong kan komme til sin rett – en gang til.

Nytt i avfallsforskriften

Det nye kapitlet i avfallsforskriften inneholder krav til øvre grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer i brukt betong og tegl som skal brukes til nye formål. I tillegg stiller forskriften krav til å fjerne og destruere blant annet maling og fuger fra betongen som inneholder høye konsentrasjoner av PCB. Dette gjelder uavhengig av om betongen skal gjenvinnes eller deponeres.

Slik vil forskriften sikre at større mengder av miljøgiften PCB går ut av kretsløpet.

- Det nye regelverket vil være enklere å forholde seg til og fremme en miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong.  Det er bra for byggherren, og det er bedre for miljøet, sier Rotevatn.

Et tydeligere regelverk vil være enklere for de ulike aktørene å bruke, sikre likere behandling, redusere behovet for behandling av enkeltsaker og fremme miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong.

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift er også endret slik at betong- og teglavfall inngår i kartlegging av farlig avfall og miljøsanering.

Begge forskriftsendringene vil tre i kraft 1.juli. 2020.

Miljødirektoratet vil utarbeide en rettleder om det nye forskrifts-kapittelet som skal ligge på nettsidene deres.