Det forventes en ferdigstillelse av bruprosjektet i månedsskiftet mars/april 2021.

PNC klarer ikke fristen på Varoddbrua

Entreprenør PNC har informert Statens vegvesen om at de ikke vil klare å ferdigstille byggingen av den nye E18 Varoddbrua på senhøsten i år som tidligere avtalt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hovedårsak til utsatt ferdigstillelse, er covid-19-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet i Kristiansand. «Uforutsette utfordringer» i forbindelse med rivingen av den gamle hengebrua har også vært medvirkende til forsinkelsen.

Det forventes en ferdigstillelse av prosjektet i månedsskiftet mars/april 2021.

Covid-19

Pandemien førte våren 2020 til flere ukers stans i «tidskritiske» anleggsarbeider og PNC opplyser om følgekonsekvenser som ikke har vært mulig å hente inn videre i gjennomføringen.

En direkte følgekonsekvens, har vært forsinket omlegging av E18 til ny bru i juni måned og påfølgende forsinket oppstart med riving av den gamle hengebrua.

Entreprenøren er også hardt rammet av karantenebestemmelsene for innreise til Norge siden de fleste betongarbeidere og funksjonærer er pendlere fra Polen. Dette landet er fortsatt rødt og med de innskjerpede karantenereglene som nettopp er innført må de ansatte nå i 10-dagers karantene når de ankommer Norge etter opphold hjemme.

Produksjonsfeil

I østenden av den nye Varoddbrua ble det før sommeren i år montert opp ei ny stålbru som skal føre gående og syklende fra ny bru og ned til Sømsveien under E18.

Arbeidene har nå i flere uker stoppet helt opp, siden det er avdekket produksjonsfeil i bolter for innfestingen av stålbrua inn på den nye Varoddbrua. Videre arbeider på stålbrua vil ikke bli utført før alle forhold omkring saken er avklart.

Både PNC og deres leverandør av stålboltene er involvert i saken sammen med fagekspertise i Statens vegvesen. Gjenstående arbeider på stålbru er malingsarbeider, rekkverksmontering, membran og asfaltarbeider før den kan tas i bruk til gang- og sykkelveitrafikk.

Riving av gammel hengebru

Rivearbeidene har stort sett gått greit, men enkelte arbeidsoperasjoner har tatt lengre tid enn forventet.

- Det foreligger dessverre lite erfaring fra riving av tilsvarende bruer, så rivemetoden er på mange måter nybrottsarbeid. Av mer tidkrevende arbeidsoperasjoner kan det spesielt nevnes fjerning av kjørebanen av betong og hovedkablene over fjorden, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

PNCs plan, er nå at riverarbeidene skal være avsluttet i løpet av 2020. Deretter kan gjenstående breddeutvidelse av den nye Varoddbrua fullføres før ny sykkelekspressvei kan legges over på den nye brua.

Den utsatte ferdigstillelsen av prosjektet skal ikke ha «større konsekvenser» for trafikken langs E18.

Powered by Labrador CMS