Asfaltering av fylkesvei 1336, illustrasjonsbilde.
Asfaltering av fylkesvei 1336, illustrasjonsbilde.

Har lyst ut seks asfaltkontrakter

Viken fylkeskommune skal i 2021 legge ut ca. 245.645 tonn asfalt på litt i underkant av 290 kilometer med fylkesvei i Viken.

Publisert

- Fylkesveiene våre binder sammen by og bygd. Vi jobber hele tiden for å gjøre dem bedre og tryggere, slik at de som ferdes på veiene våre skal komme trygt frem dit de skal. Nettopp derfor er ny asfalt viktig for trafikksikkerheten på veiene våre, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Fylkeskommunen skal i 2021 legge ut ca. 245.645 tonn asfalt på litt i underkant av 290 kilometer med fylkesvei i Viken. Nå har Viken lyst ut seks ettårige kontrakter.

- I 2021 skal vi bruke 288,9 millioner kroner på å asfaltere fylkesveiene i Viken. Mer asfalt på fylkesveiene våre vil gi sikrere og bedre veier i hele fylket. Det er bra både for innbyggerne og næringslivet i Viken, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Asfalt i kilometer og tonn

I området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum lyser Viken ut to kontrakter. Her skal det legges ca. 76.641 tonn asfalt på ca. 96 kilometer fylkesvei.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna.
Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna.

I Follo og Østfold lyser man også ut to kontrakter. Her skal det legges ca. 94.654 tonn asfalt på ca. 103 kilometer fylkesvei.

På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker lyser fylkeskommunen ut én kontrakt. I dette området skal det legges ca. 40.737 tonn på ca. 52 kilometer vei.

I tillegg kommer asfaltering i forbindelse med forsterkning på ca. 33.613 tonn, som fordeler seg over hele Viken. Kontrakten «Forsterkning Viken», er en kontrakt som gjelder for hele Viken. Der korte og lengre strekninger skal forsterkes med dypstabilisering og asfalt.

- Dypstabilisering, vil si at eksisterende asfalt fjernes, og det gjøres forsterkninger av veien, før asfalten legges tilbake. Da får vi en mer stabil øvre del av veikroppen, sier Hilde Heieren, prosjekteringsleder for asfalt og veimerking i Viken fylkeskommune.

Tildelingskriterier

Kontraktene «Viken sør, Follo og Østfold» og «Viken vest, Nedre Buskerud, Asker og Bærum» har tildeling etter CO₂-vekting.

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.
Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Det betyr at man i tillegg til pris, også tar hensyn til utslipp av CO₂-ekvivalenter. Entreprenører som legger inn tilbud på disse kontraktene skal opprette en EPD (Environmental product declaration) fra A1-A5 (A1=råvarer, A2= transport inn til verk, A3=produksjon av asfalt, A4=transport ut på vei og A5=utlegging av asfalten).

Den av tilbyderne som har lavest verdi på sin EPD, altså som har minst miljøbelastning, vil ikke få påslag på konkurransesummen sin. De andre får derimot kr 5,- påslag pr. ekstra kg høyere verdi i sin EPD.

Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt. De resterende kontraktene har tildeling etter «Andre tildelingskriterier», i tillegg til pris. Dette er kriterier som går på blant annet ekstra tiltak for bedre kvalitet og hensyn til miljøet. Entreprenørene kan velge å tilby disse kriteriene og får et prosentvist fratrekk i konkurransesummen.

Kontraktene ble lyst ut via database for offentlige innkjøp, Doffin, og TED (den europeiske kunngjøringsbasen).

Powered by Labrador CMS