Reduserte 170 tonn CO2-ekvivalenter: Hordaland fylkeskommune anskaffet en elektrisk spuntmaskin til både peling og spunting. Dette er et av flere klimatiltak fylkeskommunen har fått Klimasats-støtte til å gjennomføre.

Støtteordningen «Klimasats» - kommuner kan søke støtte for 2022

Kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen kan søke penger til klimatiltak.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Klimasats-støtte kan løfte klimaarbeidet i alle kommuner, både dem som trenger drahjelp for å komme i gang med å kutte utslipp av klimagasser, og kommuner som vil videreutvikle satsingen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Med forbehold om godkjenning i Stortinget, blir det satt av 250 millioner kroner til støtteordningen «Klimasats» i 2022. Søknadsfrist er 15. februar 2022. I tillegg er det foreslått 40 millioner til klimavennlige hurtigbåter. Søknadsfristen for dette blir fastsatt senere.

Søk Klimasats-støtte i 2022 her

1500 prosjekter har fått støtte - lærer av hverandre

Klimasats kan støtte prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen skal både bidra til at kommunen tar hensyn til klima i sine aktiviteter, og at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

Kommuner som gjør nybrottsarbeid får en rekke erfaringer gjennom Klimasats-prosjektene som andre kommuner kan lære av. Så langt har over 1500 prosjekter fått støtte, og søknader, tilsagn og mange rapporter er tilgjengelig på nett for kommuner som vil lære og hente inspirasjon.

Så langt i år har Miljødirektoratet betalt ut over 100 millioner kroner til kommuner som har ferdigstilt prosjekter. Av de rundt 1500 prosjektene som har fått støtte, er 790 gjennomført og 560 under gjennomføring.

Kan søke sammen

Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke Klimasats-støtte. Det kan også Longyearbyen lokalstyre.

Flere søkere kan sende inn søknad sammen. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å vurdere om de skal gå sammen med nabokommuner eller fylkeskommunen om prosjekter og søknader.

Støtter ladepunkter til maskiner og store kjøretøy

Nytt i 2022, er at Klimasats ikke lenger støtter ladeinfrastruktur til tjenestebiler. Klimasats-ordningen har støttet dette siden oppstart i 2016. Lading til store kjøretøy, byggeplasser og lignende er det fortsatt mulig å søke støtte til.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om at offentlige virksomheter som skal kjøpe person- og varebiler heretter må velge nullutslippsbiler, såfremt det er mulig. Høringsfristen gikk ut 13. november i år.

Flere søknadsfrister i 2022

Søknadsfrist for de fleste prosjekttypene er 15. februar 2022. For følgende prosjekter er det også mulig å søke innen 15. september:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser.
  • Kartlegging av mulige klimatiltak tidlig i bygg- og anleggsprosjekter

Støtte til klimatilpasning

Klimatilpasning dekkes ikke av Klimasats-ordningen, men Miljødirektoratet har en egen støtteordning for dette.

Følg lenken under for mer informasjon om denne ordningen, som også har søknadsfrist 15. februar 2022.

Søk tilskudd til klimatilpasning her

Powered by Labrador CMS