311 milliarder kroner til vei

311 milliarder kroner til vei

Regjeringen ønsker å bruke 311 av de 508 milliardene i Nasjonal transportplan 2014-2023 på vei.

De statlige veikronene er fordelt slik:
-291,8 milliarder kroner til formål på riksveinettet.
-Nær 20 milliarder kroner i statlige tilskudd til fylkesveiene: 7,5 milliarder kroner går til skredsikring, mens 10 milliarder kroner er økte rammetilskudd til fylkeskommunene for å ruste opp feylkesveiene. I tillegg går 2,28 milliarder kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene.

Riksveier

-177 milliarder skal brukes til investeringer på riksveinettet, medregnet 8,7 milliarder til skredsikring.
-Drøyt 105 milliarder kroner er satt av til posten «Drift og vedlikehold av riksveier, trafikant- og kjøretøytilsyn mm»
-I tiårsperioden er det satt av til sammen 155 mill. kroner til Vegtilsynet på Voss.
-9,3 milliarder er satt av til blant annet OPS (Offentlig privat samarbeid).
-Drøye 4,7 milliarder kroner skal brukes til statlig kjøp av ferje-tjenester på riksveinettet.

Europaveier forbedres

Regjeringen vil prioritere E6, E18, E16, E39, E134 og E10 de neste ti årene. Slik skal det bygges og rustes opp:

E6:

• Det blir sammenhengende firefelts vei mellom svenskegrensen ved Svinesund i Østfold og Brumunddal i Hedmark.
• Utbyggingen på strekningen Ringebu - Otta i Gudbrandsdalen i Oppland blir ferdig.
• E6 gjennom Sør- og Nord-Trøndelag får en kraftig opprusting.
• Sammenhengende tiltak på Helgeland i Nordland gir god veistandard fra grensen mot Nord-Trøndelag og nordover frem til Saltfjellet.
• Viktige utbedringer på fjelloverganger i Nordland og Troms.
• Fullføring av utbygging vest for Alta i Finnmark fører til at E6 gjennom Finnmark vil ha stort sett god standard.
• Bygging av ny Tana bru i Finnmark fjerner en flaskehals for trafikken i den østlige delen av fylket.
  
E18:

• Strekningen Momarken i Østfold - Vinterbro i Akershus vil være utbygget.
• "Vestkorridoren", E18 vest for Oslo, blir bygget ut på strekningen Lysaker - Ramstadsletta i Bærum i Akershus.
• Vest for Oslo fører flere prosjekt til at E18 blir firefeltsvei fra Oslo-grensen, gjennom Akershus, Buskerud og Vestfold, til Langangen i Telemark.
• Firefelts vei blir bygd på strekningen Rugtvedt - Dørdal i Telemark og på strekningen Tvedestrand Arendal i Aust-Agder.

E16:

• Firefelts vei Kongsvinger - Kløfta, i Hedmark og Akershus.
• Veien over Filefjell, på strekninger i Oppland og Sogn og Fjordane, blir utbedret.
• Deler av strekningen Sandvika - Hønefoss i Akershus og Buskerud blir bygget ut til firefelts vei.
• Utbyggingsprosjektet mellom Fønhus og Bjørgo i Oppland blir ferdig.
• Utbygging gjennom Valdres, fra Fagernes til Hande.

E39:

• For veien Kristiansand - Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim vil hovedsatsingen i de kommende årene bli gjennomført på strekninger mellom fjordkryssingene.
• Mellom Kristiansand og Stavanger: Kraftig løft for tryggere trafikk og mer effektiv trafikk, med tiltak på den viktige strekningen Kristiansand - Lyngdal i Vest-Agder.
• "Rogfast", ferjeavløsningsprosjekt i Rogaland, blir bygget.
• Ålgård - Sandved i Rogaland blir bygget, og vil gi sammenhengende firefelts vei fra Ålgård til Bokn.
• Strekninger mellom Stavanger og Bergens-regionen: Utbygging av blant annet Svegatørn - Rådal og Nyborg - Klauvaneset i Hordaland.
• Utbedringer i Sogn og Fjordane på strekningene Drægebø - Grytås, Birkeland - Sande, Bjørset - Skei og Kjøs bru - Grodås.
• Fullføring av arbeidet på strekningen Lønset - Hjelset i Molde kommune, Møre og Romsdal.
• Strekningen Betna - Vinjeøra - Stormyra, i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.
• Fullføring av prosjektet Harangen -  Høgkjølen i Sør-Trøndelag.

E134:

• Bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell.
• Flere store prosjekt blir fullført, blant annet Gvammen - Århus i Telemark, Damåsen - Saggrenda i Buskerud og bygging av et ekstra løp i Strømsåstunnelen i Buskerud.
 
E10:

• Utbygging og opprusting av E10 og riksvei 85 mellom Tjeldsund og Sortland, på strekninger i Nordland og Troms vil gi bedre veisamband for både Vesterålen og Lofoten.

Forsiden nå