Ketil Solvik-Olsen slår på stortromma.
Ketil Solvik-Olsen slår på stortromma.

Skapte samferdselsjubel

- Landet bygges ved et kraftig løft for samferdsel, er budskapet fra finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2015 økes bevilgningene til samferdsel med om lag 5 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2014 til knapt 55 milliarder kroner.

I tillegg økes kapitalen i infrastrukturfondet med 40 milliarder kroner.

Dette skaper både jubel og gledelige overraskelser blant de som er opptatt av samferdsel i Norge.

Det har vært knyttet stor spenning til Høyres og Frps første statsbudsjett. Klokken 10 i dag kom finansminister Siv Jensen med fasiten.

Mer effektiv

- 54,6 milliarder er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fortsetter:

- Investeringene til vei og jernbane økes, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og vi står overfor en storsatsning i kystforvaltningen.

Samferdselsministeren understreker at drift og vedlikehold av dagens infrastruktur skal ha høy prioritert.

- Vi må ta vare på den infrastrukturen vi har. Over mange år har vedlikeholdsetterslepet økt på veg og bane. I 2015 endres dette. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på vei bli redusert. Kombinert med effektiviseringsgevinster vil man også på jernbanesiden få til stans i veksten av vedlikeholdsetterslepet, sier Solvik-Olsen.

26,8 milliarder til vei

Bevilgningene til veiformål øker med 18 prosent sammenlignet med budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. - Vi skal sikre godt vedlikehold. I riksveitunnelene vil det bli foretatt omfattende fornyingstiltak for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Dernest ønsker regjeringen rasjonell framdrift på prosjekter som allerede er i gang for å sikre effektiv ressursutnyttelse. I tillegg har vi rom for å iverksette nye, store vegprosjekter over hele landet, sier samferdselsministeren.

Bompenger

Flere store prosjekter som i utgangspunktet har vært planlagt med høy bompengeandel kan startes opp med statlige bevilgninger. Alle store prosjekter som er forutsatt startet i 2015 gjennom handlingsprogrammet til Statens vegvesen får oppstartsbevilgning. Det skal dessuten brukes 600 millioner kroner i 2015 til planlegging av ytterligere nye vegprosjekter. For eksempel vil det bli bevilget planleggingsmidler til mange viktige prosjekter på E39, E18 og E6.

Rentekompensasjon

sordningen for fylkesveier videreføres i 2015, og at investeringsrammen økes fra 2 milliarder kroner til 3 milliarder kroner. Det foreslås 272 millioner kroner (over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett) for å utbedre tunnelene på fylkesvegene og 200 millioner kroner til opprustning av fylkesvegene. Skredsikring på fylkesvegene videreføres. Til sammen utgjør dette et betydelig løft for fylkesvegene.

- Fylkesveiene er den kanskje største blant flere budsjettvinnere, med en økning på hele 67 prosent, sier Solvik-Olsen.

3 milliarder til kyst

Budsjettforslaget for Kystforvaltningsområdet er 14,4 prosent høyere enn den rødgrønne regjeringens forslag for 2014. Ansvaret for kystforvaltningen ble overført til Samferdselsdepartementet etter regjeringsskiftet i fjor, og det foreslås nå å sette av 10 prosent av avkastningen fra det nye infrastrukturfondet til å styrke sjøtransporten.

- Vi ønsker at nærskipsfarten skal bli en mer integrert del av transportnettet i landet. Resultatet er storsatsing hvor flere viktige prosjekter på kystområdet startes opp. Med unntak av Borg havn, Røsvikrenna, setter vi i gang utbygging og planlegging av farledstiltakene som ligger inne inn i første fireårsperiode i Nasjonal transportplan. I tillegg starter vi planlegging av en rekke prosjekter som ligger inne i neste seksårsperiode, sier samferdselsministeren.

Havner

I budsjettforslaget settes det av 10 millioner kroner til tiltak rettet mot havner gjennom en ny tilskuddsordning for havnesamarbeid.

- Det er viktig for oss å kombinere økte bevilgninger med en gjennomgripende reform av sektoren. Bare slik kan vi få fart på utbyggingshastigheten og få bedre effekt av ressursbruken. Disse grepene vil gi en mer stabil og forutsigbar finansiering og planlegging av viktig infrastruktur. Vi fortsetter dessuten arbeidet med jernbanereform, nasjonal havnestrategi og for en bompengereform, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS