Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk

- Per dato er det ikke krav i kontrakter at det skal være sertifiserte injektører som skal utføre injeksjonsarbeid. Vi skulle gjerne sett at dette ble en form for en profesjon.

Publisert Sist oppdatert

Dette sier Eivind Grøv i Sintef og sjefsforsker og professor II ved NTNU i Trondheim. Grøv henviser til at det stilles krav til sprøytebetongoperatører, og ønsker noe tilsvarende for arbeiderne som skal utføre injeksjonsarbeid.

28.-30 oktober, på Clarion Hotel Oslo Airport, arrangerer Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon og injeksjonsteknikk. Dette etter ønske og tilbakemeldinger fra tunnelbransjen.

Varierte metoder

Injeksjonsteknikk i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen «svartemagi» mens andre definerer det som «håndverk», der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med det kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg, skriver NFF i kursteksten.

Videre skriver NFF:

Innenfor temaet injeksjonsteknikk foregår det kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, materialtilgjengelighet etc. Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen injeksjonsteknikk for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset henvender seg til alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven injeksjonsteknikk, eller berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som rammebetingelser for våre oppgaver.

Tre dager

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, «Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg». Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset er planlagt over 3 dager og skal gi; en grunnleggende teoretisk basis, forståelse av geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid. Dette er basert på totalt 2,5 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.