Illustrasjon over trafikksikringsprosjektet.
Illustrasjon over trafikksikringsprosjektet.

Implenia undertegnet E39-kontrakt

Implenia undertegnet trafikksikringsprosjekt i Meland kommune nord for Bergen - E39 gjennom Flatøy utvides med midtdeler i tillegg til gang- og sykkelvei.

Publisert Sist oppdatert

Implenia har signert en kontrakt med verdi på 98 millioner kroner for et stort trafikksikringsprosjekt med Statens vegvesen Region vest.

Trafikksikringsprosjektet består av utvidelse av eksisterende vei for å gi plass til midtrekkverk i tillegg til langsgående gang- og sykkelvei. Et kryss skal ombygges til planskilt kryss. Undergang ved næringsområdet til Framo beholdes og forsterkes, men det skal etableres en bru for gang- og sykkelveien tett inntil undergangen på vestsiden.

Dagens bru til Hjelten skal rives og erstattes med ny og lengre bru som er tilpasset en fremtidig firefeltsvei. En jordbruksundergang, som også brukes av fotgjengere, vil forlenges på begge sider. På østsiden av veien skal det bygges en støyvoll og jordbruksundergangen skal også føres gjennom denne.

Videre skal det bygges en helt ny undergang bestående av prefabrikkerte betongelementer, og ytterligere en eksisterende undergang i betong skal delvis erstattes med en ny og større undergang i plasstøpt betong. I tillegg skal det bygges støyskjermer på deler av parsellen, og gjøres støytiltak på bygninger.

Sprengningsvolum er ca. 90 000 tfm3 (teoretisk faste masser). Dagens årlige døgntrafikk på parsellen er ca. 15 000 kjøretøy. Arbeidene vil starte opp høsten 2014, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2016.

- Prosjektet fremhever Implenias ekspertise på komplekse infrastrukturprosjekter og selskapets satsing på økt aktivitet på Vestlandet. Implenia ser frem til gjennomføring av dette prosjektet, samt å bedre sikkerheten for trafikantene i nærmiljøet, sier adm. direktør Petter Vistnes i Implenia Norge.