Bomløsning og prosedyre er testet sammen med blant andre Kingsrød.

Revolusjonerer ekspressfortollingen

En unik pilot for ekspressfortolling er i gang på Ørje i september. Den vil sannsynligvis revolusjonere den kommersielle grensekryssende godsførsel på landvei.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Ekspresspiloten skal bidra til å dempe presset av økende varestrøm til Norge. Grensekontroll under tidspress og flere godskjøretøy er en stor utfordring for Tollvesenet og næringslivet. Ekspressfortolling kan være løsningen.

Prosjektleder og nøkkelperson i ekspressfortollings-prosjektet er Marianne Riise ved Tolletatens utviklingsgruppe for toll og vareførsel.

Transportører og speditører

Hun forteller at en pilot starter på Ørje Tollsted i september med ti forhåndutvalgte deltakere. Pilotdeltakerne er både transportører og speditører.

Planen er gradvis å utvide piloten med flere deltakere etter hvert som man vinner erfaringer.

- Visjonen er at ekspressfortolling etterhvert skal være hovedløpet for den kommersielle grensekryssende vareførsel på landvei. Vi ser også at de samme prinsippene vil kunne brukes ved andre transportformer, forteller Riise.

Marianne Riise ved Tolletatens utviklingsgruppe for toll og vareførsel.

Effektiv grensepassering

– Og hva er fordelene ved ordningen?

- Næringslivet får mulighet til å sende inn all informasjon på forhånd og få denne behandlet av Tolletaten før transporten ankommer grensen. Forhold som i dag først kan avklares etter at transporten har ankommet grensen og føreren har henvendt seg i ekspedisjonen, vil i ekspressfortollingsprosedyren i større grad kunne avklares før grensepassering. Dette er en vinn-vinn situasjon for både næringslivet og Tolletaten. Transporter som får grønt lys vil slippe å stoppe ved ankomst til grensen, noe som vil gi en betydelig gevinst for næringslivet. Det at færre transporter må stoppe for å henvende seg i ekspedisjonen vil også gi kortere ventetid for de transportene som må stoppe. For transporter som får rødt lys og må henvende seg i ekspedisjonen forventes det at selve ekspedisjonstiden vil bli redusert fordi det allerede er gjort en vurdering på forhånd av mottatte data. Gjennom ekspressfortollingsprosedyren er pliktbestemmelsene i forbindelse med vareførsel inn til landet ivaretatt gjennom elektronisk avgivelse av informasjon på forhånd og elektronisk registrering av ankomst (meldeplikt for transportmiddelet, melde- og fremleggelsesplikt for varene, deklarasjonsplikt på varene).

Avlastning

– Dette vil vel også da være en avlastning for øvrige tollsteder og grensepasseringer?

- Ekspressfortolling vil i første rekke være en avlastning og effektivisering av grensepassering og kontroll på de steder hvor prosedyren iverksettes. Målsetningen på sikt er at prosedyren skal kunne brukes på alle grenseoverganger og transportformer, men med nødvendige tilpassinger. Men først må vi teste ut hvordan en slik løsning fungerer i praksis. Tilpasninger gjøres underveis.

Før grensepassering

- Betydningen for transport- og spedisjonsbransjen?

- Både transport- og spedisjonsbransjen vil ha en positiv effekt ved at de får mulighet til å avgi elektronisk informasjon én gang og før grensepassering skjer. Dette reduserer behovet for papirer. Det er også effektiviserende for aktørene at all informasjon behandles på forhånd av Tolletaten. Grensepasseringen blir både raskere og mer smidig enten man får grønt eller rødt lys. Varene blir fortollet og frigitt ved grensepassering og mange vil få et reelt alternativ til å registrere varer på tollager og benytte direktekjøringsordningen, som krever oppfølging i etterkant både for næringslivet og Tolletaten.

Utvider gradvis

- Er det mulig å konkretisere hvilken effekt ordningen har?

- Det er vanskelig å si noe konkret om effekten nå. Vi går som sagt i pilot med noen pilotdeltagere og utvider gradvis. Så på sikt bør ordningen kunne benyttes av alle som kan oppfylle kravet om innlevering av informasjon før grensepassering.

Selvbetjening

– Hva er så de store rasjonaliseringsgevinstene?

- Gevinsten for næringslivet ligger i at grensepasseringen vil kunne skjer raskere og mer smidig en i dag. Føreren bruker mindre tid ved grensepasseringen. Alle data innrapporteres en gang og elektronisk. Varene fristilles til bruk når transporten forlater tollsonen. Gjennom selvbetjeningsløsningen vil næringslivet ha oversikt over når transportene har passert grensen ved at manifestet skifter status. For Tolletaten ligger gevinsten først og fremt i at vi kan vurdere informasjonen om kommende transporter på forhånd istedenfor når føreren melder seg i ekspedisjonen. Det gir oss bedre mulighet til å effektivisere interne arbeidsprosesser og i større grad planlegge og prioritere tiltak og aktiviteter.

Referansegruppen

- Hvem har vært med i referansegruppen i pilot-prosjektet?

- Prosjektet har hatt med seg en ressursgruppe fra næringslivet hele veien. Det har vært svært viktig for oss at de har kunnet bidra med innspill hele veien. Firma som har vært med nå i gjennomføringsfasen er Kingsrød, DB Schenker, KGH, Bring, Ecus og Kuehne+Nagel. Prosjektet inviterte også i oktober i fjor til informasjonsmøte med tolldirektøren og flere aktører fra bransjen, forteller Riise.

Elektronisk grensepassering

Ifølge Marianne Riise består den nye ekspressfortollingsprosedyren av tre delelementer:

Elektronisk informasjon før grensepassering: Det er laget en selvbetjeningsløsning (Manifestløsning) for næringslivet hvor pilotdeltakerne avgir manifestdata med opplysningen om transportmiddel, transportør, varer, ankomst tid og sted for grensepassering, referanse til innførselsdeklarasjonene som dekker varene på transporten og som er avgitt på forhånd i fortollingssystemet TVINN, samt underlagsdokumenter som faktura.

Elektronisk risikovurdering og behandling før grensepassering: Tolletaten foreta risikovurdering av mottatte data og behandler disse på forhånd, slik at det før transporten ankommer grensen er besluttet om den kan passere i rød sone uten å stoppe (Grønt lys) eller om føreren må stoppe og henvende seg i ekspedisjonen ved ankomst til grensen (Rødt lys).

Elektronisk grensepassering: Grensepasseringsløsningen består av ANPR kameraer og en bomløsning. Ved ankomst til grensen vil et ANPR-kamera registrere transportens ankomst og det foretas en automatisk avsjekk mot manifestsystemet om transporten skal få grønt eller rødt lys. Ved grønt lys kan transporten forsett gjennom rød sone uten å stoppe. Ved utkjøring fra rød sone er det et ANPR kamera som registrerer utpasseringen og som sender informasjonen om utpassering til vårt fortollingssystem TVINN om å frigi tolldeklarasjonen det er referert til i manifestet. Dette skjer automatisk. Om føreren får rødt lys må vedkommende stoppe i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen på ordinær måte.

Powered by Labrador CMS