Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.
Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.

E39: To nye traséforslag

Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

Publisert

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, er det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen.

Disse alternativene for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst. kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

- Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette traseen vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Utredning per nå viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad i Lindesnes.
Utredning per nå viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad i Lindesnes.
Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier.
Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier.

Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

På vegne av Nye Veier, startet Sweco høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet for ny E39, som omfatter kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:
• AB: Mandalskrysset – Grundelandsvannet
• BC: Grundelandsvannet - Stedjedalen
• CD: Stedjedalen - Herdal

I det fra før vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.