1. november innføres 60 km/t på de samme strekningene som tidligere år:

  • Rv. 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • Rv. 163 Østre Aker vei Økern-Stovner
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra klokken 06:00-22:00)

Miljøfartsgrensen skal gjelde frem til luftmålinger og meteorologiske forhold tilsier at det ikke lengre er behov, senest 1. mai.

- Vi følger med på luftkvaliteten i Oslo løpende, og vil vurdere underveis om miljøfartsgrensen kan avvikles for en periode midtvinters hvis forekomsten av svevestøv er lav, sier Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Målrettet bruk skal gi bedre etterlevelse

- Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen. Den gir ingen effekt uten at vi får en reell fartsreduksjon, forteller Mikkelsen.

- Derfor er det viktig at vi innfører miljøfartsgrense når det er mest nødvendig, og at den oppheves når det ikke er behov.

Forrige sesong var det for første gang et opphold i miljøfartsgrensen midtvinters, samtidig ble perioden forlenget på våren.

- Det førte til en mer målrettet bruk av miljøfartsgrensen i de periodene hvor behovet var størst. Vi håper det kan bidra til at flere respekterer fartsgrensen, sier Mikkelsen.

Han minner om at miljøfartsgrensen ikke er frivillig, og den gjelder for alle typer kjøretøy. Kjører du for fort på disse strekningene risikerer du samme reaksjon fra politiet som overalt ellers.

Kombinasjon av tiltak

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

- Det er den samlede effekten av disse tiltakene som fører til bedre luftkvalitet, sier Mikkelsen.