Illustrasjonsbilde.

I Midt-Norge vinner klima-asfaltentreprenørene

Statens vegvesen fortsetter satsingen på CO₂-vekting i asfaltkontrakter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

For andre år på rad spiller CO₂-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vinner anbudet om asfaltkontrakter i Midt-Norge.

- Vi fikk gode erfaringer fra pilotprosjektene i fjor ved Tunnsjøen nord i Trøndelag og en kontrakt på Sunnmøre. Vi ville fortsette utviklingen i år. Det er viktig å gjøre tiltak for å begrense mengden CO₂-utslipp fra produksjon og utlegging av asfalt, sier seksjonsleder Dag Ivar Borg i Statens vegvesen vedlikehold midt.

I utlysningen av de to asfaltkontraktene for riksveier i Møre og Romsdal og nord i Trøndelag, er det vekting av CO₂-utslipp. Alle tilbydere legger ved miljødeklarasjonene (EPD) for sitt tilbud og den danner grunnlag for vekting av tilbudene.

Konkurransesummen: Summen som benyttes for å avgjøre hvem som tildeles anbudet, beregnes ved at tilbudsprisen gis et påslag ut fra mengde utslipp av CO₂. Tilbyder med lavest samlet CO₂-utslipp får ingen påslag i konkurransesummen. For de øvrige tilbyderne beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prissettes med 5 kr/kg CO₂. Påslaget vil altså bli differansen gitt i kg CO₂ multiplisert med 5 kr/kg. Den entreprenøren som har lavest konkurransesum vinner anbudet.

Miljødeklarasjon for asfalten

I vedlegget til konkurransegrunnlaget da de to kontraktene ble lagt ut på anbud står det at byggherre Statens vegvesen i denne kontrakten vil ta hensyn til utslipp av CO₂ i tillegg til pris. Dette vil bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt.

De skal levere EPD iht. NS-EN 15804 for alle massetyper som kontraktene omfatter. EPDen skal omfatte modulene A1 Råmaterialer, A2 Transport, A3 Produksjon, A4 Transport og A5 Utlegging.

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

CO₂-vektingen ga utslag på konkurransesummen

To tilbydere ga tilbud på kontrakten i Møre og Romsdal. NCC og Veidekke. Veidekke ga lavest tilbud og hadde også lavest CO₂-utslipp, så etter at vektingen var gjort hadde de lavest konkurransesum. Den som hadde høyest CO₂-utslipp fikk et påslag på ca. 250.000 kroner.

Tre tilbydere ga tilbud på kontrakten nord i Trøndelag: Peab, Veidekke og NCC. Peab ga lavest tilbud, mens Veidekke hadde lavest CO₂-utslipp. Etter vektingen var det Peab som hadde den laveste konkurransesummen. Den som hadde høyest CO₂-utslipp fikk et påslag på ca. 1,2 millioner kroner.

Bransjen velger selv tiltakene som skal redusere CO₂-utslippene

- Asfaltbransjen viser at dette er en utvikling de ønsker velkommen. Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO₂, det er entreprenørene som velger sine tiltak. Vi bruker vårt viktigste våpen som er kontrakten for å beskrive kravene til resultatet, så bestemmer entreprenørene selv hvordan de vil nå ønsket resultat. De har mye kunnskap på området og sammen finner vi de beste løsningene for asfalten, sier Thor Asbjørn Lunaas ved teknologi Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Noen av tiltakene er lavtemperaturprodusert asfalt, mer klimavennlige fyringsmetoder ved asfaltproduksjon (for eksempel gass/trepellets i stedet for diesel eller fyringsolje), gjenbruk av asfalt, redusere fuktinnhold i tilslagsmasser, mobile asfaltanlegg som gir kort transport av asfalt, lastebiler med lavt CO₂-utslipp til transporten av asfalt, kortreist stein, osv. All asfalten som blir frest bort, skal gjenbrukes.

- Tiltakene for å begrense CO₂-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt like sterk fokus på kvalitet, sier Lunaas.

Etter pilotkontraktene med CO₂-vekting i fjor, fikk entreprenøren YIT og Statens vegvesen mye oppmerksomhet fra asfaltbransjen og andre store asfaltinnkjøpere. YIT vant blant annet pris for årets asfaltjobb i 2019 på Asfaltdagen for kontrakten i Tunnsjøen.

Konkurranseendring for hele landet

I 2019 ble det lagt drøyt 7,5 millioner tonn asfalt totalt i Norge. Tiltak for å redusere CO₂-utslipp vil ha mye å si. Statens vegvesen har et mål om å halvere CO₂-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030. Grepene Statens vegvesen må gjøre de neste årene, vil føre til en konkurranseendring hvor klimatiltak vil lønne seg.

- Statens vegvesen jobber nå med å få CO₂-vekting inn i kontraktsmalene, slik at dette vil bli brukt over hele landet, sier Lunaas.

Kompetanseoverføring er også viktig og Statens vegvesen deler gjerne sine erfaringer med andre store innkjøpere av asfalt, som fylkeskommunene og kommunene.

- Vi må gi tydelig beskjed om at dette er en utvikling vi vil ha. For entreprenørene innebærer dette investeringskostnader, og de må vite at det lønner seg å gjøre disse investeringene. Vi har en god og tett dialog med bransjen for å finne løsninger. Vi må bruke alle erfaringene entreprenørene sitter med, sier Lunaas.

Han mener denne dreiningen ikke nødvendigvis vil føre til noen stor prisøkning på innkjøp av asfalt. En endring de har gjort i år, er at de har økt fradraget/påslaget til 5 kr/kg CO₂. I teståret i fjor var fradraget/påslaget på 2 kr/kg CO₂.

Stikkprøvekontroller og CO2-regnskap med bonus og trekk

Under asfaltleggingen, vil byggherre gjennomføre stikkprøvekontroller for å være sikker på at planlagte tiltak blir gjennomført.

Når kontrakten er avsluttet, skal tilbyder lage et CO₂-regnskap for kontrakten basert på sesongens virkelige tall. Det blir bonus eller trekk hvis CO₂-utslippet avviker fra det som ble angitt i tilbudet. Bonus er 2 kr pr. kg og beregnes av redusert mengde CO₂ i forhold til hva som ble angitt i tilbudet. Trekk settes til 4 kr pr. kg og beregnes av økt mengde CO₂ i forhold til angitt i tilbudet.

For øvrig gjelder alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget.

- For oss er det viktig at dette skal være enkelt og målbart, slik at det ikke blir noen tvister i etterkant, sier Lunaas.

Powered by Labrador CMS