Engebøfjellet ved Førdefjorden inneholder granat og rutil. To gruveselskaper har rettighetene to å utvinne hvert sitt av disse mineralene i delvis samme område, noe som krever en avklarende runde i rettssystemet.
Engebøfjellet ved Førdefjorden inneholder granat og rutil. To gruveselskaper har rettighetene to å utvinne hvert sitt av disse mineralene i delvis samme område, noe som krever en avklarende runde i rettssystemet.

Har søkt konsesjon på gruvedrift

Arctic Mineral Resources AS (AMR) har søkt driftskonsesjon for underjords gruvedrift i Engebøfjellet for å utvinne mineralet granat.

Publisert

All uttatt stein skal utnyttes som produkt, uten behov for deponi «eller varige sår i naturen». Driften bygger på avtale med berørte grunneiere i Vevring.

En uenighet med selskapet Nordic Rutile om rett til uttak i Vevring skal opp i Oslo tingrett i august. AMR planlegger å starte uttak og drift i 2023.

AMR har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon for etablering av uttak i vestre del av Engebøfjellet i Vevring, på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune, Vestland fylke.

AMR vil utvinne industrimineralet granat og andre steinprodukter fra uttaket og har planlagt driften slik at bruk av deponi unngås.

Gruvedriften

Granat er et hardt, tungt og bestandig industrimineral som selges primært for bruk i vannjetskjæring og sandblåsing. Det erstatter bruk av produkter med dårligere ytelse, helse- og miljøegenskaper.

AMR vil utvinne granat og biprodukter ved tilsetning av elektrisitet og rent vann i en prosess bestående av knusing, frimaling, separasjon og tørking - uten bruk av giftige kjemikalier eller utslipp av klimagasser.

- Analyse av biprodukter har bekreftet gode miljøegenskaper, samt middels til god ytelse ift. etablerte produktstandarder. AMR har inngått intensjonsavtaler for salg av all granat- og steinproduksjon og avtale for salg av tilslag. Egenprodusert tilslag vil også bli fylt tilbake i tomme fjellhaller for økt stabilitet i gruven, skriver AMR i en nyhetsmelding.

- Driften er planlagt med løsninger som kombinerer minimale inngrep i natur og miljø med et moderat kapitalbehov før oppstart. En av landets største entreprenører vil forestå gruvedrift med eget utstyr og ta ut stein fra fjorden med maskiner på lekter i anleggsfasen. De første årene fraktes stein med skip ca. 55 km fra Vevring til Lutelandet i Fjaler, står det videre i meldingen.

Der har AMR inngått avtale om leie av areal og bygninger på et eksisterende industriområde for å installere utstyr til utvinning av mineral- og tilslagsprodukter. Kontantstrøm fra drift skal finansiere etablering av tekniske rom i fjellet og deretter flytting av prosessutstyr fra Lutelandet til Vevring.

AMR opplyser å ha reserver for drift i 51 år og en påvist ressurs som gjør det sannsynlig å doble dette. Gruvedrift, produksjon, pakking og massetransport skal gi ca. 50 årsverk og en drift som lever fint side-om-side med lokal næring som fiskeoppdrett og fisketurisme. Driften forventes å etterleve samtlige av Naturvernforbundets prinsipper for ny norsk gruvedrift.

Trenger avklaring om styring og rettigheter

Granat, som tilhører grunneier, utgjør den dominerende mineralverdien i uttaksområdet, med rutil, som tilhører staten, som et «ikke nødvendig bi-mineral». Mineralene ligger om hverandre i fjellet og kan først skilles ved utvinning.

- I en slik situasjon har AMR rett til å beslutte styring og utnytting av forekomsten (sameieloven § 4, jf. § 7). Selskapet Nordic Rutile AS (NRU) har av staten fått tildelt utvinningsrett til statens mineral, rutil, og en driftskonsesjon basert på denne som delvis overlapper AMRs planlagte uttak. NRU hevder dette overstyrer avtalen AMR har med grunneierne, noe AMR er uenig i. Mineralloven § 5 fastslår at tillatelser etter denne ikke griper inn i privatrettslige forhold, skriver AMR.

AMR har tatt ut et søksmål mot Nordic Rutile AS for å få fastsettelsesdom på at det er AMR som har rett til å beslutte styring og utnytting av forekomsten i Vevring. Det er satt av seks dager til hovedforhandling i Oslo tingrett med oppstart 16. august 2021.

Powered by Labrador CMS